– HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicare programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”

Ordinul 737 / 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1253 /2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;

– Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului;

Hotărârea Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole;

Ordinul nr. 1438/2013 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;

Hotărârea nr. 1.064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

Ordinul 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale din lapte şi produse lactate;

Legea apiculturii nr. 383/2013;

Hotărârea nr. 859/2013 – urmareste si popularizeaza achizitionarea de tancuri noi de racire a laptelui care se acorda ca ajutoare de minimis producatorilor agricoli;

H.G. 131/2013 pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/1991;

Ordinul nr. 166 din 03.08.2012 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea, procedura si conditiile de acordare a drepturilor de plantare noua, replantare sau plantare pe o rezerva a vitei-de-vie pentru struguri de vin;

Ordinul nr. 110 din 17.05.2012 privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2012, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 3/2012;

Ordinul nr. 93 din 25.04.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine;

Ordinul nr. 74 din 10.04.2012 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun brut;

Ordinul nr. 61 din 26.03.2012 privind autorizarea si controlul cultivatorilor de plante modificate genetic si masuri pentru asigurarea coexistentei plantelor modificate genetic cu cele conventionale si ecologice;

Ordinul 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;

Ordinul nr. 65 din 17.03.2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control;

Hotărîrea 769/28.07/2010 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţii vitivinicole nr. 244/2002 republicată;

Ordinul nr. 487 din 27.7.2009 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor si implementarea acestuia in domeniul comercializarii productiei de struguri pentru vin;

Ordinul MADR nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzarea datelor statistice;

Hotărîrea 1228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din siatemul vitivinicol;

Regulamentul (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouîlor şi a O.M.461/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a H.G. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor;

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

OUG nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA,cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul 224/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac;

Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologica şi etichetarea produselor ecologice precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2090/1991;

– Legea nr. 60 din 22.3.2007 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003;

– Ordonanta de Urgentă nr. 12 din 22.2.2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale;

– Regulamentul (CE)nr. 2003/2003 cu modificările şi completările ulterioare,privind producerea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice în Romania;

– Ordinul nr. 222/2006, privind autorizarea spaţiilor de depozitare pentru cereale;

– OUG. 12/2006, art.11,Pct.3 –privind afişajul obligatoriu la pîinea comercializată;

– H.G. 1904/2006 pentru modificarea HG.568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică păinea şi produsele de panificaţie;

– Ordinul nr. 462/15.07.2006 privind evidenţa agenţilor economice care cultivă plante modificate genetic;

– Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;

– Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope din 22.12.2006;

– Ordinul nr. 798 din 16.09.2005 pt. aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;

– Hotărârea nr. 156 /12.02.2004 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 si Ordinul nr. 149 /26.02.2004 privind aprobarea formularelor tip privind autorizarea plantarii si defrisarii plantatiilor pomicole;

– Ordinul MAPAM nr. 71/2004- Ordin pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole (R.I.V.);

– Ordinul comun 344/708 din 2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special al solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, modificat si completat prin OM 27/2007;

– Ordinul MAPDR nr. 461/2004- Ordin pentru aprobarea Normei metodologice de aplicare a HG nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor;

– Ordinul nr. 75/2004 privind aprobarea de documentelor de evidenţă a producţiei vitivinicole:declaraţii de stocuri,declaraţii de recoltă,declaraţii de producţie;

– Ordinul nr. 234/2004 privind aprobarea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi evidenţelor obligatorii în sectorul vitivinicol;

– Legea nr. 244 din 29.4.2002 a viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole, republicata in temeiul ART. 3 din Legea nr. 83/2007;

– OUG nr. 141/2002, privind reglementarea depozitării seminţelor de consum,regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi contituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit;

– OUG. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,cu modificările şi completăriile ulterioare;

– Ordinul nr. 102/2001 privind determinarea anuală a calităţii recoltei de grâu.