Pentru realizarea atribuţiilor, potrivit reglementărilor legale, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş–Severin dispune de organigramă proprie, cu următoarele structuri funcţionale de specialitate:

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabile cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate,Realizează activități suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile Europene și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.29/2018 și ale protocoalelor de colaborare interinstituționale incheiate cu APIA și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

I. CONDUCEREA DIRECŢIILOR AGRICOLE JUDEȚEANĂ CARAȘ SEVERIN

Art.1 (1) Conducerea direcţiei agricole județene Caraș Severin se exercită de către directorul executiv al acestora, ajutat în exercitarea funcției de către un director executiv adjunct, numit prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în condițiile legii.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv are în subordine întreg personalul instituției, coordonează toate activitățile acesteia și emite decizii în condiţiile legii.
(3) În cazul în care, din diverse motive, directorul executiv nu poate exercita atribuțiile curente, acestea vor fi delegate spre exercitare directorului executiv adjunct.
(4) Prin delegare de atribuții de la directorul executiv, directorul executiv adjunct coordonează serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură, consultanță agricolă și formare profesională.
(5) Conducerea executivă a DAJ Caraș Severin asigură cadrul organizatoric pentru ducerea la îndeplinire a activităților prevăzute în legislația specifică, tematicile de inspecţii şi programele cadru de activitate aprobate de conducerea MADR.

II. ATRIBUŢIILE SPECIFICE STRUCTURILOR DIN CADRUL DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ CARAȘ SEVERIN

Art. 2 Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională Realizează activități suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile Europene și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.29/2018 și ale protocoalelor de colaborare interinstituționale incheiate cu APIA și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

• Desfășoară activitățile prevăzute în cadrul protocoalelor încheiate cu alte instituții, precum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru implementarea Planului Național Strategic, inclusiv în ceea ce privește informarea potențialilor beneficiari asupra condițiilor de eligibilitate pentru măsurile de sprijin derulate prin APIA și AFIR.

1. Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională

2. Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă, monitorizare piaţă

3. Compartimentul resurse umane, financiar – contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice

4. Compartimentul audit intern