Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă, monitorizare piaţă

Art. 7. – Serviciul monitorizare, inspecții tehnice, verificare și control în domeniul agriculturii și industriei alimentare și statistică agricolă, monitorizare piață realizează activități suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile Europene și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.29/2018 și ale protocoalelor de colaborare interinstituționale incheiate cu APIA și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

(1) Atribuțiile principale privind activitatea de inspecții tehnice, verificare și control sunt:

a) realizează controlul oficial în domeniile de competență, conform legislației europene și naționale specifice;

b) efectuează verificările în teren stabilite prin actele normative cu caracter special care prevăd competențe și atribuții pentru consilierii cu atribuții de inspecție, precum:

 1. acte normative pentru acordarea unor ajutoare de minimis elaborate conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit Regulamentul de minimis în sectorul agricol;
 2. acte normative pentru implementarea măsurilor de sprijin în sectorul vitivinicol elaborate conform Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, cu modificările și completările ulterioare;
 3. constatarea şi evaluarea pagubelor produse culturilor agricole de calamităţile naturale.

c) desfășoară activitățile prevăzute în cadrul protocoalelor încheiate cu alte instituții, precum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru implementarea Planului Național Strategic, inclusiv în ceea ce privește informarea potențialilor beneficiari asupra condițiilor de eligibilitate pentru măsurile de sprijin derulate prin APIA și AFIR.

d) participă la activități de control comune cu alte instituții naționale sau de la nivelul Uniunii Europene, asigură sprijin pentru realizarea acțiunilor de control realizate de instituțiile Uniunii Europene sau de cele naționale și transmit rapoarte periodice de activitate sau alte informații solicitate de acestea.

(2) Atribuțiile specifice privind activitatea de inspecții tehnice, verificare și control sunt:

A. INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC VITIVINICOL (ISCTV):

 1. verifică la fața locului plantaţiile viticole, spaţiile de producere şi/sau stocare a produselor vitivinicole, precum şi vehiculele care transportă aceste produse;
 2. verifică la fața locului spaţiile comerciale şi/sau depozitele şi vehiculele care deţin în vederea vânzării, comercializării şi/sau transportului, produse vitivinicole sau alte produse care ar putea fi destinate utilizării în sectorul vitivinicol;
 3. verifică produsele vitivinicole, substanţele şi produsele destinate producerii produselor vitivinicole;
 4. verifică registrele obligatorii/datele contabile şi alte documente legate de produsele vitivinicole şi substanţele sau produsele destinate producerii de produse vitivinicole, putând solicita copii sau extrase ale acestor documente;
 5. prelevează probe din produsele vitivinicole, substanţele şi/sau produsele utilizate la producerea acestora, deţinute pe stoc, supuse transportului şi/sau comercializării;
 6. colaborează cu alte organisme de control pentru respectarea prevederilor legislative în vigoare referitoare la reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării produselor vitivinicole;
 7. dispune interzicerea comercializării produsului(lor) respectiv(e) la constatarea unor nereguli în întocmirea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole în vrac;
 8. urmăreşte respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole inclusiv pentru înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie cu finanţare europeană;
 9. verifică respectarea prevederilor legale privind practicile şi tratamentele admise în producerea vinurilor, vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a altor produse pe bază de must şi vin;
 10. verifică respectarea de către producători, depozitari şi îmbuteliatori a prevederilor legale în aplicarea unor practici oenologice speciale: acidifierea, dezacidifierea, îndulcirea vinurilor şi operaţiunile de creştere a tăriei alcoolice a vinurilor şi a altor produse vinicole, prin folosirea de must concentrat, must concentrat rectificat şi a altor produse admise de legislaţia în vigoare;
 11. verifică modul de respectare de către îmbuteliatori a prevederilor legale privind ambalarea, etichetarea şi prezentarea produselor vitivinicole destinate comercializării;
 12. verifică calitatea din punct de vedere organoleptic şi al compoziţiei fizico-chimice, autenticitatea şi provenienţa produselor vitivinicole, vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a celorlalte produse vitivinicole provenite din producţia internă, alte state ale Uniunii Europene sau ţări terţe;
 13. interzice comercializarea loturilor de vin şi a altor produse vitivinicole prin inventarierea şi aplicarea sigiliului asupra acestor loturi atunci când există suspiciunea că acestea sunt necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situaţiei;
 14. prelevează probe din produsele vitivinicole controlate în vederea efectuării de analize organoleptice, fizico-chimice și izotopice în laboratoare oficiale;
 15. prelevează probe din produsele şi materialele oenologice utilizate în procesul de producere, condiţionare şi îmbuteliere a vinurilor şi a altor produse vitivinicole, în vederea analizării caracteristicilor şi compoziţiei, în laboratoare specializate în acest sens;
 16. constată, în baza buletinelor de analiză, dacă vinurile şi alte produse vitivinicole sunt produse şi/sau comercializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 17. exercită controlul tehnic în toate fazele producerii produselor vitivinicole, verifică trasabilitatea acestor produse şi respectarea prevederilor legale în eliberarea documentelor necesare pentru atestarea calităţii produselor respective, inclusiv la comercializare;
 18. interzice comercializarea, dispune şi urmăreşte utilizarea în scopuri industriale, sau după caz, distrugerea şi/sau denaturarea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a altor produse vitivinicoleconform legii;
 19. aplică sigiliul asupra loturilor de vin a căror provenienţă şi trasabilitate nu poate fi dovedită de către deţinător, dispunând, după caz, ridicarea măsurii dispuse, destinaţia industrială sau distrugerea loturilor în cauză în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 20. urmăreşte respectarea prevederilor legale privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole;
 21. verifică corectitudinea întocmirii declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie, scriptic şi faptic precum şi depunerea în termen a acestora;
 22. sesizează organele abilitate în cazul constatării unor posibile infracţiuni comise de către operatorii economici din sectorul vitivinicol;
 23. aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege pentru abaterile constatate la persoane fizice şi juridice din sfera producţiei, circulaţiei şi comercializării vinurilor şi a altor produse vitivinicole;
 24. verifică respectarea prevederilor legale referitoare la comercializarea cu amănuntul a vinului vrac fără denumire de origine controlată, fără indicație geografică și fără denumire de soi, denumit vin.
 25. verifică respectarea condițiilor în vederea autorizării laboratoarelor pentru efectuarea de analize pentru vin și celelalte produse pe bază de must și vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piața internă în conformitate cu legislația specifică.
 26. Verificarea în teren a prevederilor legale privind gestionarea sistemului autorizațiilor de plantare a viței de vie pentru struguri de vin.

B. INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREA LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR (I.S.C.T.P.V.L.F.)

a) efectuează controlul de conformitate cu standardele de comercializare la importul și exportul legumelor şi fructele proaspete

b) verifică respectarea standardelor de comercializare la nivelul comercianților de fructe și legume proaspete provenite din producția internă, comerț intracomunitar și import din țări terțe;

c) întocmeşte şi întreţine baza de date a operatorilor din sectorul legume şi fructe proaspete;

d) verifică respectarea prevederilor Legii nr. 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;

e) asigură monitorizarea loturilor de legume şi fructe prospete importate din ţări terţe agreate;

f) verifică modul de aplicare a tehnologiilor de producţie, a bunelor practici agricole, ia măsuri şi face propuneri pentru înlăturarea deficienţelor;

g) participă, împreună cu specialiştii din cadrul ministerului sau altor instituţii abilitate, la verificarea activităţii specifice serviciilor şi unităţilor aflate în subordinea ministerului;

h) pe baza concluziilor rezultate din inspecţiile efectuate, întocmeşte rapoarte, note, informări cu privire la aspectele constatate;

i) ţine sub strictă evidenţă dosarele rezultate în urma inspecţiilor efectuate şi răspunde direct pentru confidenţialitatea lor;

j) verifică şi urmăreşte modul de aplicare a măsurilor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a inspecţiilor efectuate;

k) controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind înfiinţarea şi desfiinţarea plantaţiilor de vii, pomi şi arbuşti fructiferi;

l) transmite rapoarte de activitate privind controalele efectuate în baza tematicilor speciale de inspecţii, compartimentului ISCTPVLF de la nivel de minister;

m) efectuează controlul de conformitate la loturile de legume şi fructe proaspete ce urmează procedura de retragere de pe piaţă conform legislației europene în domeniul organizării comune a pieței produselor agricole și de stabilire a normelor în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor;

n) verifică respectarea condiţiilor de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logo-ului comunitar;

o) sprijină implementarea Programului European de încurajare a consumului de fructe în școli;

p) avizează autorizaţiile de înfiinţare şi de defrişare a plantaţiilor de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi înființate cu fonduri proprii sau fonduri europene.

C. INSPECŢIA TEHNICĂ DIN DOMENIUL LICENȚIERII ȘI AUTORIZĂRII DEPOZITELOR DE CEREALE

 1. efectuează controale privind măsurile de intervenție în sectorul cerealelor instituite de Uniunea Europeană în cadrul organizării comunei de piață;
 2. verifică și controlează activitățile pe filiera cerealelor, verificarea anuală a unităţilor de depozitare pentru produsele agricole care deţin autorizaţii de depozit și modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea autorizațiilor;
 3. verifică modul în care se respectă reglementările în vigoare privind livrarea, transportul, achiziţionarea şi depozitarea produselor cerealiere, conform OUG nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. verifică respectarea de către operatorii economici deţinători de autorizaţii de depozitare a cerinţelor minimale în comercializarea cerealelor (existenţa contractelor de vânzare-cumpărare, a facturilor fiscale, a contractelor de prestări servicii şi a carnetelor de comercializare a produselor agricole, bonuri de transport, avize de însoţire a mărfii, buletine de analiză a calităţii produsului pentru fiecare mijloc de transport, fişe de magazie, etc.);
 5. verifică existenţa la partenerii de pe filiera cerealelor a echipamentelor şi/sau a serviciilor electronice pentru evidenţa, prelucrarea şi furnizarea datelor;
 6. verifică asigurarea trasabilităţii cerealelor pe piaţă, prin monitorizarea mişcării stocurilor de cereale;
 7. efectuează controale la depozitele licenţiate, menţionate în rapoartele încheiate de entităţile mandatate în urma verificărilor permanente a modului în care depozitarul respectă condiţiile/obligaţiile care au dus la acordarea licenţei de depozit, cât şi monitorizarea stocurilor de seminţe de consum, inclusiv a celor pentru care s-au emis certificate de depozit, şi pe seama cărora s-au acordat credite, cu privire la conformitatea datelor din rapoarte cu situaţia din teren;
 8. constată contravenţii şi aplică sancţiuni în cazul încălcării prevederilor OUG nr. 12/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MAPDR nr. 222/2006;
 9. Verificarea la solicitarea Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, mentinerea criteriilor pentru care a fost desemnat Administratorul certificatelor de depozit, sesizeaza organele in drept cu privire la cele constatate, și propune retragerea desemnării în cazul în care se constată că nu sunt respectate prevederile legislative în vigoare;
 10. verifică la solicitarea Comisiei pentru acordarea licențelor de depozit, mentinerea criteriilor pentru care au fost desemnate Entitățile Mandatate, sesizeaza organele in drept cu privire la cele constatate și propune retragerea desemnării în cazul în care se constată că nu sunt respectate prevederile legislative în vigoare;
 11. verifică menținerea conditiilor care au stat la baza acordării licentei de depozit, constată contraventiile si aplica sanctiunile prevăzute de Legea nr.101/2014 și de Hotărârea de Guvern nr. 169/2015;
 12. Participă la verificarea şi soluţionarea a unor sesizări şi petiţii repartizate spre rezolvare Direcţiei Monitorizare Inspecţii, Verificare şi Control, de către conducerea MADR.

D. INSPECȚIA TEHNICĂ ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

 1. verifică, în structurile de vânzare cu amănuntul, respectarea condiţiilor de comercializare şi a afişajului obligatoriu la comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie;
 2. verifică respectarea prevederilor privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine şi produse de panificaţie;
 3. verifică condițiile de utilizare a atestatului şi a logoului de produs tradiţional;
 4. verifică condițiile de utilizare a atestatului şi a logoului reţetei consacrate româneşti;
 5. verifică respectarea regimului de marcare, ambalare şi comercializare a ouălor la producători, ambalatori şi la unităţile de desfacere cu amănuntul, conform prevederilor Regulamentului (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor şi a O.M. nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor;
 6. verificarea producătorilor, centrelor de ambalare, colectorilor şi angrosiştilor de ouă;
 7. verifică autenticitatea datelor înscrise în rapoartele anuale ale donatorilor și receptorilor cu referire la vânzarea produselor donate de operatorii economici către receptori, în conformitate cu legislația privind diminuarea risipei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;
 8. verifică respectarea prevederilor Hotărârii nr. 537/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea şi etichetarea altor produse alimentare, protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic şi a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008;
 9. verifică respectarea prevederilor Ordinului nr. 132/2022 privind aprobarea Procedurii de verificare a documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice şi dobândirea protecţiei băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi a Regulilor specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional al băuturilor spirtoase care au dobândit protecţie naţională a indicaţiilor geografice;
 10. Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în cazul încălcării prevederilor legislaţiei din domeniul industriei alimentare;
 11. Participă la alte acţiuni de control organizate la nivelul MADR, în baza unor tematici de inspecţie, verificare şi control aprobate de către conducerea MADR;
 12. Participă la verificarea şi soluţionarea unor sesizări şi petiţii repartizate spre rezolvare Direcţiei Monitorizare Inspecţii, Verificare şi Control, de către conducerea MADR;

E. INSPECȚIA ÎN DOMENIUL SIPPAA

a) verifică modul de respectare a prevederilor OUG nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MADR nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzarea a datelor statistice;

b) constată contravenţiile şi aplică sancţiuni în cazul încălcării prevederilor OUG nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MADR nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA ;

c) verifică la sediul unităților de raportare stabilite și notificate de către DAJ (producătorii, depozitarii, comercianții și procesatorii reprezentativi pe piața agricolă), a realității datelor comunicate de către acestea și informațiilor care fac obiectul SIPPAA.

F. INSPECȚIA ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ECOLOGICE

a) realizează controale de supraveghere a activității oganismelor de control prin inspecții pe teren, la locaţia fermei/unităţii operatorilor incluși în eșantionul de control stabilit de către structura cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul MADR, cu următoarele obiective:

1. verificarea pe teren a respectării, de către organismele aprobate de MADR, cerințelor de control cuprinse în Regulamentul (UE) 2018/848 şi în Regulamentele delegate şi de punere în aplicare;

2. verificarea obiectivității/conformității inspecțiilor efectuate de organismele de control;

3. verificarea eficienţei activităţii organismelor de control;

4. verificarea la operatori a aspectelor de țin de:

4.1 respectarea normelor de producția ecologică, etichetare;

4.2 evaluarea modului de punere în aplicare a măsurilor pentru prevenirea riscului de contaminare cu produse sau substanțe neautorizate în agricultura ecologică, inclusiv pentru riscul de contaminare pe teren de la parcelele gestionate în sistem convențional;

4.3 acțiunile de igienizare a echipamentelor/utilajelor folosite în activitatea de producție, pregătire, depozitare și distribuție de produse ecologice;

4.4 identificarea și separarea adecvată a produselor ecologice de cele neecologice pe tot fluxul de producție, pregătire, depozitare și distribuție de produse ecologice;

4.5 verificarea unității neecologice;

4.6 utilizarea inputurilor agricole atât pentru unitatea ecologică, cât și cea neecologică, după caz, analizând documentele contabile ale unității;

4.7 realizarea unui exercițiu de balanță și trasabilitate pentru produsele selectate de echipa de control, pe baza riscurilor.

4.8 identificarea la operatori a eventualelor neconformități, care nu au fost consemnate în rapoartele de inspecție întocmite de organismele de control;

4.9 identificarea eventualelor neconformități în activitatea operatorilor și/sau în activitatea de inspecție desfășurată de organismele de control la operatorii aflați sub contract;

4.10 propuneri de măsuri, aplicarea de sancțiuni, după caz, conform competențelor;

b) efectuează controale pe teren la operatorii selectați de către structura cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul MADR pentru auditul de reexaminare al organismelor de control (urmărind obiectivele menționate mai sus, precum și cele din tematici sau adresele de înaintare);

c) efectuează controale cu privire la respectarea normelor de producție ecologică în toate etapele de producție, pregătire, depozitare și distribuție de produse ecologice (inclusiv controlul pieței la nivelul distribuției cu amănuntul), în vederea constatării nivelului de conformitate, identificarea eventualelor neconformități ce constituie contravenții și aplicarea sancțiunilor, după caz;

d) întocmesc Proces Verbal de supraveghere a activităţii organismelor de control și/sau Proces verbal de control, constatare și sancționare a contravenției, după caz, pentru fiecare inspecție efectuată, contrasemnat de operatorul verificat;

e) efectuează auditul anual al organismelor de control (auditul de la birou și auditul prin observare directă), în baza unei Tematici de audit aprobate de conducerea MADR;

f )întocmesc și transmit către structura cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul MADR, Rapoarte de activitate lunare, conform modelului comunicat de structura cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul MADR. Rapoartele se transmit obligatoriu în primele 10 zile ale lunii, conform prevederilor art.14 alin. (10) din Ordinul MADR nr.312/2021;

g) întocmesc Notele de control cu rezultatele auditului de reexaminare, pe care le transmit către structura cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul MADR;

h) întocmesc Note de audit, pe care le transmit Direcției Generale Control, Antifraudă şi Inspecţii (DGCAI) – Direcția Monitorizare Inspecții Verificare și Control (DMIVC) spre avizare pentru respectarea cerințelor de formă și atingerea obiectivelor de control. Notele de audit se supun aprobării Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

i) constată contravenţiile săvârşite de organismele de control şi aplică sancţiuni, împreună cu personalul cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul MADR, conform prevederilor art.9^3 alin. (2) din OG 34/2000 privind produsele ecologice, cu modificările și completările ulterioare;

j) constată contravențiile săvârşite de operatori/grupuri de operatori și aplică sancțiuni, conform prevederilor art.9^3 alin. (3) din OG 34/2000, cu modificările și completările ulterioare;

k) soluționează petițiile/sesizările cu privire la conformitatea și trasabilitatea produselor ecologice, conform atribuției prevăzute la art 2 alin. (4) lit. l) din OG 34/2000, cu modificările și completările ulterioare;

l) sesizează alte instituții, atunci când neregulile/suspiciunile nu intră în atribuțiile specifice;

m)participă la acţiunea de prelevare probe efectuată de organismele de control la operatorii/grupurile de operatori înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică, în vederea soluționării unor sesizări/notificări transmise către MADR sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz;

n) participă, la solicitarea organismelor de control, la acțiunea de prelevare probe efectuată în scopul emiterii Certificatelor de tranzacție;

o) efectuează controale în baza unor Tematici specifice aprobate de conducerea MADR, care pot fi realizate, după caz, în colaborare cu structura cu atribuții de inspecții tehnice din cadrul MADR sau reprezentanții altor structuri de control ale administrației publice;

p) operează în Sistemul Informatic Integrat pentru Agricultura Ecologică (SII-AE) rezultatele controalelor efectuate la operatori;

q) verifică trasabilitatea produselor ecologice, îndeplinirea condițiilor care au stat la baza scutirii de la înregistrarea în agricultura ecologică a operatorilor care vând produse ecologice preambalate direct consumatorului sau utilizatorului final și a obligațiilor prevăzute la pct. I Obligațiile operatorilor din ANEXA Nr. 10 la OM 45/2022 și verifică la nivelul distribuției cu amănuntul respectarea de către operatori a regulilor de înregistrare/scutire înregistrare, respectarea cerințelor privind etichetarea

r) raportează către structura coordonatoare de la nivelul MADR rezultatele activităților desfășurate.

G. INSPECȚIA ÎN DOMENIUL ORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC

a) efectuează controale oficiale la cultivatorilii de plante modificate genetic;

b) verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind organismele modificate genetic, fiind abilitaţi să efectueze controale în cultură, să preleveze probe din țesuturi pentru determinări specifice;

c) verifică modul de completare a datelor incluse în declaraţiile completate de cultivatori referitoare la suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic, la suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, conform anexelor nr. 4 şi 5 din OMADR nr. 61/2012, cu modificările și completările ulterioare precum și verificarea faptică a datelor incluse în declarații;

d) verifică respectarea măsurilor de asigurare a coexistenţei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale, prevăzute de legislația în vigoare;

e) verifică distanța de izolare, prevăzută de legislația în vigoare;

f) verifică întocmirea la nivelul fiecărei unităţi de producţie, a unui dosar care cuprinde schiţele de amplasare a culturilor, documentele de autorizare a cultivării, actele de provenienţă a seminţelor, procesele verbale de control, fişele de evaluare a producţiei şi procese verbale de recoltare pe locaţii de depozitare; urmărirea activităţii de depozitare a producţiei; urmărirea activităţii de livrare a producţiei, cu evidenţierea tuturor cantităţilor livrate, a destinaţiei acestora şi a datelor de identificare ale cumpărătorului; urmărirea stocurilor la cultivatori ;

g) în cazul în care sunt depistate suprafeţe cultivate cu soia modificată genetic se procedează la transmiterea datelor de identificare ale cultivatorilor respectivi, la Garda de Mediu, în vederea aplicării măsurilor conform legislaţiei în vigoare (Legea nr.265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului înconjurător);

h) verifică trasabilitatea producţiei pentru toţi cultivatorii de plante modificate genetic, conform protocolului încheiat între cele 4 autorităţi responsabile (MADR, Garda Naţională de Mediu, ANSVSA şi ANPC) la nivel județean.

H. INSPECŢIA TEHNICĂ PENTRU CONTROLUL FERTILIZANŢILOR

a) actualizează periodic baza de date judeţeană a operatorilor economici care produc, depozitează şi comercializează îngrăşăminte chimice în România;

b) verifică prin sondaj respectarea conformităţii îngrăşămintelor chimice care se produc, importă, depozitează şi comercializează în România;

c) organizează şi efectuează controlul calităţii fertilizanţilor care circulă pe piaţă, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;

d) urmăreşte modul de depozitare, de ambalare şi etichetare a fertilizanţilor conform legislaţiei în vigoare;

e) verifică documentele de provenienţă, existenţa certificatului de conformitate, a documentelor privind originea fertilizanţilor pentru a asigura trasabilitatea acestora;

f)verifică cerinţele speciale pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un procent peste 28% azot, acestea trebuie să aibă dovada efectuării testului de rezistenţă la detonare pentru fiecare lot înainte de a fi introduse pe piaţă, dar şi pentru cele provenite din ţări terţe, dacă este cazul;

g) asigură prezenţa inspectorului în unităţile de producere a îngrăşămintelor, în momentul prelevării probelor în vederea efectuării testului de rezistenţă la detonabilitate pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un procent de peste 28% azot;

h) asigură prezenţa inspectorilor împuterniciţi la controlul vamal al mijloacelor de transport, la solicitarea birourilor vamale în baza convocării şi confirmării, pentru verificarea certificatelor de abilitare a mostrelor de îngrăşăminte şi a îngrăşămintelor, dar şi a celorlalte documente de însoţire a acestora, cu ocazia importului de îngrăşăminte provenite din ţări terţe;

i) asigură verificarea conformităţii îngrăşămintelor provenite din ţări terţe şi a documentelor care au stat la baza introducerii lor pe piaţă;

j) asigură urmărirea modului de manipulare, transport şi depozitare, conform fişei tehnice de securitate a îngrăşămintelor chimice, care va însoţi obligatoriu îngrăşământul la comercializare;

k) asigură urmărirea modului de ambalare şi etichetare a îngrăşămintelor conform legislaţiei în vigoare, precum şi a fişei tehnice de securitate, emisă de producător;

l) interzice de la comercializare cantităţile de îngrăşăminte care nu corespund cerinţelor prevăzute de legislaţia în vigoare;

m) constată și aplică sancțiunile prevăzute de legislația specifică în vigoare.

I. INSPECŢIA ÎN DOMENIUL CULTIVĂRII PLANTELOR CARE CONŢIN SUBSTANŢE STUPEFIANTE ŞI PSIHOTROPE

a) verifică periodic, la importatorii de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat, autorizaţi de MADR şi, după caz, la operatorii care realizează transformarea seminţelor importate, modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea autorizaţiilor de importator, precum şi operaţiunile efectuate;

b) verifică periodic producătorii agricoli, cultivatorii de plante care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope și la importatorii autorizaţi conform art. 3 din HG nr. 230/2011 şi operatorii economici (unităţi de procesare) care desfăşoară operaţiuni referitoare la transformarea seminţelor importate, conform art. 6 din HG nr. 230/2011 privind modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea autorizaţiilor de importator, operaţiunile în timpul perioadei de vegetație;

c) inventariază suprafeţele cultivate cu cânepă şi mac, astfel încât să existe o corelaţie între suprafaţa cultivată şi cantitatea de sămânţă folosită la semănat din soiurile înregistrate şi certificate, în baza documentelor de provenienţă a seminţelor şi a celor însoţitoare.

J. INSPECŢIA ÎN DOMENIUL CULTIVĂRII TUTUNULUI

a) verifică înființarea suprafetelor cu culturi de tutun și respectarea lucrările agrotehnice specifice precum și a condițiilor de acordare a subvențiilor pentru această cultură, informînd APIA asupra rezultatelor controalelor;

b) verifică existența contractelor de vânzare-cumpărare a tutunului cu unităţile de prim-procesare, în care sunt precizate suprafaţa cultivată cu tutun, producţia totală contractată și preţul de livrare/calități/kg tutun brut;

c) verifică suprafeţele declarate, destinate cultivării tutunului la toţi cultivatorii de tutun, conform cererilor unice de plată pe suprafaţă, depuse la Centrele Judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJ APIA);

d) verifică producătorii agricoli, cultivatori de tutun, grupuri de producători şi unităţile prim-procesatoare aprobate (autorizate sau înregistrate) de MADR.

K. INSPECŢIA TEHNICĂ ÎN DOMENIUL CLASIFICĂRII CARCASELOR

 1. verifică și asigură aplicarea corectă a grilelor de clasificare a carcaselor, îndeplinesc obligațiile Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a organizări comune a pieţelor produselor agricole privind monitorizarea prețurilor de piață a carcaselor, aceasta fiind o condiție de eligibilitate necesară în sectorul cărnii de vită și mânzat și în sectorul cărnii de porc pentru gestionarea măsurilor de piață, cum ar fi intervenția publică pentru depozitarea privată și restituțiile la export;
 2. participă la controale instituite de Uniunea Europeană în cadrul organizării comune de piață;
 3. verifică și monitorizează înregistrarea uniformă, la nivel național a tuturor informațiilor privind rezultatele tehnice de clasificare și înregistrarea prețurilor de piață ale carcaselor pentru a se asigura reprezentativitatea acestora, pentru a se obține o bază comparabilă în scopul de a asigura transparență și de a identifica eventuale instabilități ale pieței, pentru a furniza informații exacte fermierilor și procesatorilor cu privire la situația pieței și pentru a contribui la luarea deciziilor în materie de politici publice, precum măsurile exceptionale de intervenție pe pieță, activităţi de control pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile europene şi pentru absorbţia fondurilor europene nerambursabile, în cadrul organizarii comune de piață, conform politicii agricole comune;
 4. efectuează controlul tehnic pentru verificarea aplicării corecte a grilelor utilizate în Uniunea Europeană pentru clasificarea carcaselor, verificarea înregistrării datelor primare şi a preţurilor în sectorul cărnii de bovină, porc şi ovină, ale animalelor vii, aşa cum prevăd regulamentele europene, şi verificarea entităţilor responsabile cu clasificarea carcaselor, înregistrarea şi raportarea datelor în cadrul Sistemului naţional de clasificare a carcaselor;
 5. monitorizează şi controlează îndeplinirea atribuţiilor entităţilor componente din cadrul Sistemului naţional de clasificare a carcaselor, participă în comisia de analiză pentru acordarea autorizaţiilor de clasificare, suspendă/anulează autorizaţiile de clasificare, constată şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei din acest domeniu;
 6. verifică toate aspectele referitoare la clasificarea carcaselor şi are acces limitat în spaţiile de producţie pe întreg fluxul tehnologic, respectiv de la recepţia animalelor şi sacrificarea acestora până la verificarea carcaselor depozitate în spaţiile frigorifice, şi controlează arhiva cu setul de documente, inclusiv cele contabile, în vederea verificării conformităţii cu realitatea a înregistrării primare a datelor din rapoartele de clasificare şi raportarea lor în baza naţională de date a clasificării;
 7. colaborează cu Inspecţia clasificare carcase centrală pentru elaborarea legislaţiei naţionale din domeniul clasificării carcaselor în conformitate cu prevederile regulamentelor europene;
 8. verifică, la solicitare, împreună cu Inspecţia clasificare carcase centrală şi avizează documentaţiile depuse de agenţiile de clasificare a carcaselor/clasificatorii de carcase angajaţi/colaboratori ai agenţiilor de clasificare a carcaselor şi de clasificatorii de carcase independenţi în vederea eliberării autorizaţiei de clasificare a carcaselor;
 9. respectă şi aplică procedurile şi tematicile de inspecţie pentru domeniul clasificării carcaselor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 10. respectă şi aplică tematicile specifice de inspecţie pentru domeniul clasificării carcaselor, transmise de inspecţia centrală ori de câte ori sunt sesizări şi este necesară verificarea aspectelor semnalate;
 11. colaborează cu Inspecţia clasificare carcase centrală pentru elaborarea şi actualizarea procedurii pentru inspecţia din domeniul clasificării carcaselor;
 12. întocmeşte planificările anuale ale controalelor stabilite pentru verificările abatoarelor, agenţiilor de clasificare a carcaselor/clasificatorilor de carcase angajaţi/colaboratori şi clasificatorilor de carcase independenţi care sunt în zona de inspecţie arondată. Planificările anuale ale controalelor sunt stabilite conform prevederilor OM nr. 354/2021, astfel încât să fie respectate cerințele regulamentelor europene şi cerinţele notificărilor anuale ale Comisiei Europene;
 13. întocmeşte, conform planificărilor de inspecţii anuale, cheltuielile estimative de deplasare, pentru anul următor, pentru zona de inspecţie arondată şi le transmite Inspecţiei clasificare carcase centrală în vederea supunerii aprobării;
 14. conform aprobării/dispoziţiei Inspecţiei clasificare carcase centrale, atunci când se constată abateri repetate de la aplicarea normelor tehnice de clasificare şi/sau înregistrarea şi raportarea datelor nu este corespunzătoare, creşte frecvenţa controalelor efectuate la abatoare/agenţiile de clasificare a carcaselor/clasificatorii de carcase angajaţi/colaboratori şi clasificatorii de carcase independenţi;
 15. notifică Inspecţiei clasificare carcase centrale informaţii privind rezilierea contractelor de prestări servicii de clasificare a carcaselor pentru a fi operate modificările în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare a carcaselor;
 16. transmite Inspecţiei clasificare carcase centrale, în format electronic, toate rapoartele de inspecţie privind rezultatele clasificării, raportarea preţurilor şi notele de control pentru verificarea activităţii agenţiilor de clasificare a carcaselor şi clasificatorilor de carcase independenţi, după ce acestea sunt întocmite, şi păstrează în original aceste documente. Aceste rapoarte conţin preţuri ale tranzacţiilor comerciale, negociate de abatoare cu terţi, sunt date confidenţiale şi este interzis să fie distribuite în alt fel decât cum este prevăzut;
 17. colaborează cu Comisia de clasificare a carcaselor şi are acces nelimitat în baza naţională de date a clasificării prin accesarea sistemului informatic cu parolă securizată de acces, pentru vizualizarea datelor înregistrate şi a rapoartelor de clasificare electronice, verifică şi coroborează aceste date cu cele constatate în urma controalelor efectuate la faţa locului;
 18. primeşte de la Comisia de clasificare a carcaselor datele prelucrate conform metodologiilor de calcul specific al preţurilor, centralizate săptămânal, lunar, anual, pentru monitorizarea activităţii abatoarelor, agenţiilor de clasificare a carcaselor şi clasificatorilor de carcase independenţi, furnizorilor/producătorilor de animale, analizarea şi interpretarea diferenţelor rezultatelor de clasificare înregistrate şi coroborarea acestor date cu cele constatate în urma controalelor efectuate la faţa locului;
 19. asigură, prin verificările la faţa locului, că informaţiile pentru preţurile cărnii, notificate de Inspecţia clasificare carcase centrală Comisiei Europene, sunt relevante, exacte şi complete;
 20. efectuează inspecţii inopinate în abatoarele din zona arondată de control pentru verificarea respectării prevederilor legislaţiei din domeniul clasificării carcaselor şi raportării preţurilor;
 21. notifică Inspecţiei clasificare carcase centrale care conduce şi operează Registrul de evidenţă a autorizaţiilor perioadele de suspendare/anulare a autorizaţiilor de clasificare, în cazul în care dispune aceste măsuri;
 22. are acces nelimitat la informaţiile din Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de clasificare, în format electronic, vizualizând astfel orice modificare operată;
 23. participă la programele de specializare profesională a persoanelor care doresc să practice ocupaţia de clasificator carcase, organizate de Comisia de clasificare a carcaselor, şi participă, după caz, în comisiile de examinare constituite în baza deciziei comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor judeţene/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 24. participă la programele de perfecţionare a clasificatorilor organizate de Comisia de clasificare a carcaselor şi, după caz, în comisiile de examinare;
 25. participă la cursurile de standardizare, respectiv la exerciţiile pentru verificarea la nivel naţional a omogenităţii clasificării carcaselor de bovine/ovine, organizate de Comisia de clasificare a carcaselor;
 26. participă în calitate de expert naţional, desemnat de Inspecţia clasificare carcase centrală la inspecţiile efectuate de către Comitetul de inspecţie al Uniunii Europene pe teritoriul României;
 27. participă, în cazul în care este delegată de Inspecţia clasificare carcase centrală, la şedinţele grupurilor de lucru din domeniul clasificării carcaselor şi raportării preţurilor organizate de Comisia Europeană;
 28. participă, în cazul în care este delegată de Inspecţia clasificare carcase centrală, la simpozioane, conferinţe în ţară sau în străinătate şi/sau instruiri organizate de Comisia Europeană pentru domeniul clasificării carcaselor;
 29. colaborează cu asociaţiile profesionale din domeniu;
 30. îndeplineşte şi alte atribuţii delegate de Inspecţia clasificare carcase centrală.

(3) Atribuțiile specifice privind activitatea de verificare și control în domeniul îmbunătățiri funciare și fond funciar:

a) controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel de unităţi administrativ teritoriale/ exploataţii agricole şi raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, stadiul implementării acestui program;

b) verifică luarea, de către titularul obiectivului de investiţie, a măsurilor prealabile executării obiectivelor de investiție, de amenajare şi nivelare a terenurilor rămase în urma excavării, a măsurilor corespunzătoare de a nu degrada terenurile şi culturile din zona limitrofă, altele decât cele prevăzute în documentaţia de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, prin depozitarea de materiale ori deşeuri de pietriş, moloz, nisip, prefabricate, construcţii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie şi altele asemenea, precum și a măsurilor corespunzătoare de a nu ocupa terenurile limitrofe precum şi măsuri pentru a evita afectarea terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de producţie şi prin scurgeri de orice fel;

c) verifică şi constată amplasarea obiectivelor de investiţie pe terenurile agricole situate în extravilan, fără aprobările de scoatere din circuitul agricol, în condiţiile prevăzute de lege, modul de utilizare a terenului pentru care se solicită scoaterea din circuitul agricol, precum și schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan;

d) verifică şi constată executarea lucrărilor de redare în circuitul agricol a terenurilor în termenul stabilit prin documentul de aprobare a scoaterii din circuitul agricol sau de reintroducere în circuitul agricol;

 1. constată contravenţiile reglementate la art. 111 şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 1071, art. 112 şi 113 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. verifică şi constată amplasarea altor obiective de investiţie decât cele prevăzute la art. 5 alin.(3) din OUG nr. 34/2013, pe terenurile agricole situate în extravilan, având categoria de pajişti permenante, în condiţiile prevăzute de lege;
 3. constată contravenţiile prevăzute de legislația privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi aplică sancţiunile, prin personalul împuternicit;
 4. constată faptele prevăzute la art. 82 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot constitui infracţiuni şi întocmesc, pentru constatările făcute, referate care sunt supuse aprobării directorului executiv al direcţiei;
 5. constată fapte care pot constitui contravenţii de natura celor prevăzute de art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întocmesc, pentru constatările făcute, referate care sunt supuse aprobării directorului executiv al direcţiei;
 6. controlează bianual, în teren, modul de exploatare, întreţinere, reparaţie şi de asigurare a pazei infrastructurilor de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietate/ folosinţa organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OIF)/federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare (FOIF);
 7. verifică la fiecare OIF şi FOIF dacă situaţiile financiare anuale au fost supuse auditului de către auditori externi independenţi, potrivit legii, şi dacă acestea au respectat prevederile din Normele tehnice privind situaţia sintetică tehnico-economică a performanţelor anuale ale organizaţiei de îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi din Normele privind modelul registrelor ce se vor ţine de organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi de federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin de ministru;

n) verifică realitatea şi legalitatea documentelor de constituire, divizare, comasare sau după caz, reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare denumite în continuare OIF sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare FOIF sau de reorganizare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (AUAI) şi a celor de transmitere în proprietate a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condițiile legislației în domeniu şi întocmeşte referat către Oficiul de reglementare al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare denumit în continuare OROIF din MADR în care prezintă constatările rezultate din analiza documentaţiei de constituire sau reorganizare şi propune OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului;

o) verifică modul în care au fost respectate prevederile din protocolul de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, aprobat prin ordin al ministrului, şi din procesul-verbal de predare-primire şi întocmeşte rapoarte aprobate de directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru perioada 1 octombrie anul anterior până la 31 martie anul în curs şi pentru perioada 1 aprilie – 30 septembrie anul în curs;

p) solicită OIF sau FOIF să execute, unde este necesar, lucrări pentru: asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii, prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii şi garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public;

q) îndeplinește atribuții de monitorizare a modului de implementare a Programului național de reabilitare și/sau înfiinţare a infrastructurii principale de irigaţii şi infrastructurii de desecare şi drenaj.

(4) Atribuțiile privind activitatea de verificare și control în domeniul pajiștilor permanente:

a) constată contravenţiile reglementate la art. 14 alin. (1) lit. g) – n) din OUG nr. 34/2013 şi aplică sancţiunile aferente acestora prevăzute la art. 14 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 34/2013;

b) efectuează controlul modului de atribuire crescătorilor de animale a pajiștilor aflate în administrarea consiliilor locale, precum și modul în care se aplică și se respectă prevederile din amenajamentele pastorale;

(5) Atribuțiile privind activitatea de statistică și monitorizare piață:

a) prelucrează datele cu privire la prețurile cerealelor și oleaginoaselor de pe piețele reprezentative din România, transmise de operatorii economici din sectoarele de producere, depozitare, comercializare, procesare și le transmite la direcția de specialitate din cadrul MADR în fiecare zi de marți pentru săptămâna anterioară raportării, conform anexei nr.1 din Ordinul nr.445/2008;

b) monitorizează evoluţia pieţei pe filiera de produs prin colectarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor de preţ pentru fructe şi legume de la operatorii economici şi transmiterea datelor către MADR, conform anexei nr.4 din Ordinul nr.445/2008 ;

c) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind “Suprafaţa productivă de primăvară la data de 15 iunie…..”, pe judeţ şi forme de proprietate (cercetarea statistică Agr.2a, cuprinsă în PSNA);

d) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi în anul …” (cercetarea statistică Agr 2b cuprinsă în PSNA);

e) centralizează şi transmite la MADR, pana la 1 iunie, situaţia „Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură la sfârşitul anului”, pentru anul anterior (cercetarea statistică cuprinsă în PSNA);

f) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Situaţia Statistică a terenurilor (SST) la 31 decembrie anul…” conform chestionarului transmis de INS prin MADR (cercetarea statistică cuprinsă în PSNA);

g) efectuează estimări privind suprafaţa cultivată, producţia medie la hectar şi producţia totală pentru principalele culturi agricole pe total judeţ şi sectoare de activitate, la solicitarea MADR, în conformitate cu cerinţele regulamentelor specifice ale Uniunii Europene (cercetare statistică „Estimări preliminare privind producţia vegetală” cuprinsă în PSNA);

h) întocmeşte lunar situaţia „Raport tehnic-operativ (Agr 6a) al activitaţii zootehnice și de procesare a produselor agricole de origine animala la data de…”, pe judeţ şi sectoare de activitate, în vederea realizării cercetării statistice „Numărul animalelor sacrificate şi producţia de carne” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

i) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR date privind stocurile cantitative de: grâu, orzoaică, orz, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, soia de la deţinători, în vederea realizării cercetarii statistice „Stocuri cantitative de produse agricole” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

j) întocmeşte statistici lunare privind suprafeţele în conversie şi certificate, producţiile medii prognozate şi realizate la nivel regional în vederea asigurării cu informaţii operative a MADR şi în vederea realizării cercetarii statistice „Agricultura ecologică ” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

k) întocmeşte trimestrial, pentru fiecare din primele trei trimestre ale anului, situaţia „Producţia vegetală şi producţia animală realizate în perioada 01 ianuarie – … ”, conform termenelor şi machetelor transmise de INS prin MADR, pentru realizarea cercetării statistice „Conturile economice din agricultură” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

l) întocmeşte anual în luna decembrie la termenul solicitat de MADR lucrările „Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului…”, şi „Programul producţiei agricole, vegetală şi animală pentru anul… ” pe total judeţ şi sectoare de proprietate;

m) întocmeşte situaţia privind starea de vegetaţie a culturilor, pe judeţ şi sectoare de activitate – de 2 ori pe an, la termene solicitate de MADR;

n) realizează situaţia operativă privind stadiul lucrărilor agricole, pe total judeţ şi pe sectoare de activitate;

o) colectează informațiile de preț de la operatorii economici privind carnea de pasăre, carnea de ovine și ouă consum, în vederea transmiterii datelor la MADR și DGAgri;

p) întocmeşte lunar “Situaţia efectivelor şi producţiei animalelor domestice”, pe judeţ şi sectoare de activitate,conform Legii nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 1019/2014 prin care se aprobă Programul Statistic Naţional Anual;

q) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare şi de conducerea ministerului.