Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă, monitorizare piaţă

 1. inspectează plantaţiile viticole, spaţiile de producere şi/sau stocare a produselor vitivinicole, precum şi vehiculele care transportă aceste produse;
 2. inspectează spaţiile comerciale şi/sau depozite şi vehiculele care deţin în vederea vânzării, comercializării şi/sau transportului, produse vitivinicole sau alte produse care ar putea fi destinate utilizării în sectorul vitivinicol;
 3. verifică produsele vitivinicole, substanţele şi produsele destinate producerii vinurilor şi alte produse vitivinicole, în vederea inventarierii acestora;
 4. verifică datele contabile şi alte documente legate de produsele vitivinicole şi a substanţelor sau produselor destinate producerii de vinuri şi alte produse vitivinicole, putând realiza copii sau extrase ale acestor documente;
 5. prelevează probe din produsele vitivinicole, substanţele şi/sau produsele utilizate la producerea acestora, deţinute pe stoc, supuse transportului şi/sau comercializării;
 6. colaborează cu alte organisme de control pentru respectarea prevederilor legislative în vigoare referitoare la reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării produselor vitivinicole;
 7. dispune refacerea documentelor, oprirea transportului în cauză sau interzicerea comercializării produsului(lor) respectiv(e), la constatarea unor nereguli în întocmirea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole în vrac;
 8. urmăreşte respectarea legislaţiei privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole inclusiv pentru înfiinţarea de plantaţii de viţă de vie cu finanţare comunitară;
 9. verifică respectarea prevederilor legale privind practicile şi tratamentele admise în producerea vinurilor, vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a altor produse pe bază de must şi vin;
 10. verifică respectarea de către producători, depozitari şi îmbuteliatori a prevederilor legale în aplicarea unor practici oenologice speciale: acidifierea, dezacidifierea, îndulcirea vinurilor şi operaţiunile de creştere a tăriei alcoolice a vinurilor şi a altor produse vinicole, prin folosirea de must concentrat, must concentrat rectificat şi a altor produse admise de legislaţia în vigoare;
 11. verifică modul de respectare de către îmbuteliatori a prevederilor legale privind ambalarea, etichetarea şi prezentarea produselor vitivinicole destinate comercializării;
 12. verifică calitatea din punct de vedere organoleptic şi al compoziţiei fizico-chimice, autenticitatea şi provenienţa vinurilor, vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a celorlalte produse vitivinicole provenite din producţia internă, alte state ale Uniunii Europene sau ţări terţe;
 13. interzice comercializarea loturilor de vin şi a altor produse vitivinicole prin inventarierea şi aplicarea sigiliului asupra acestor loturi atunci când există suspiciunea ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ, până la clarificarea situaţiei;
 14. prelevează probe din produsele vitivinicole controlate în vederea efectuării de analize organoleptice şi fizico-chimice în laboratoare pentru controlul calităţii şi igienei vinului, aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 15. prelevează probe din produsele şi materialele oenologice utilizate în procesul de producere, condiţionare şi îmbuteliere a vinurilor şi a altor produse vitivinicole, în vederea analizării caracteristicilor şi compoziţiei, în laboratoare specializate în acest sens;
 16. constată în baza buletinelor de analiză dacă vinurile şi alte produse vitivinicole sunt produse şi/sau comercializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 17. exercită controlul tehnic în toate fazele producerii vinurilor, şi a celorlalte produse vitivinicole cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică protejată, precum şi a vinurilor varietale, verifică trasabilitatea acestor produse şi respectarea prevederilor legale în eliberarea documentelor necesare pentru atestarea calităţii produselor respective, inclusiv la comercializare;
 18. interzice comercializarea, dispune şi urmăreşte utilizarea în scopuri industriale, sau după caz, distrugerea şi/sau denaturarea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin, cockteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi a altor produse vitivinicole, improprii consumului uman direct;
 19. aplică sigiliul asupra loturilor de vin a căror provenienţă şi trasabilitate nu poate fi dovedită de către deţinător, dispunând, după caz, ridicarea măsurii dispuse, destinaţia industrială sau distrugerea loturilor în cauză sau comercializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

ş)urmăreşte respectarea prevederilor legale privind retragerea sub control a subproduselor vitivinicole;

 1. verifică corectitudinea întocmirii declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi de producţie, scriptic şi faptic precum şi depunerea în termen a acestora;

ţ) sesizează organele abilitate în cazul constatării unor posibile infracţiuni comise de către operatorii economici din sectorul vitivinicol;

 1. aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege pentru abaterile constatate la persoane fizice şi juridice din sfera producţiei, circulaţiei şi comercializării vinurilor şi a altor produse vitivinicole;
 2. efectuează controlul de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, pe piaţa internă, import ţări terţe şi export şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege ;
 3. întocmeşte şi întreţine baza de date a operatorilor din sectorul legume şi fructe proaspete;
 4. verifică respectarea prevederilor Legii nr. 145/ 2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
 5. efectuează monitorizarea loturilor de legume şi fructe prospete importate din ţări terţe agreate;
 6. verifică modul de aplicare a tehnologiilor de producţie, a bunelor practici agricole, ia măsuri şi face propuneri pentru înlăturarea deficienţelor;
 7. participă, împreună cu specialiştii din cadrul ministerului sau altor instituţii abilitate, la verificarea activităţii specifice serviciilor şi unităţilor aflate în subordinea ministerului;
 8. pe baza concluziilor rezultate din inspecţiile efectuate, întocmeşte rapoarte, note, informări cu privire la aspectele constatate;
 9. ţine sub strictă evidenţă dosarele rezultate în urma inspecţiilor efectuate şi răspunde direct pentru confidenţialitatea lor;
 10. verifică şi urmăreşte modul de aplicare a măsurilor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a inspecţiilor efectuate;
 11. controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor de vii, pomi şi arbuşti fructiferi, precum şi a nucilor sau a castanilor comestibili indiferent de sistemul de cultură şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege ;
 12. transmite lunar rapoarte de activitate şi ale controalelor efectuate în baza Tematicilor speciale de inspecţii, compartimentului ISCTPVLF de la nivel de minister;
 13. efectuează controlul de conformitate la loturile de legume şi fructe proaspete ce urmează procedura de retragere de pe piaţă (Reg. Consiliului 1182/2007, Reg. (UE) nr.543/2011);
 14. verifică modul de realizare a condiţiilor prevăzute în Ordinul 390/2009 pentru aprobarea metodologiei de autorizare a operatorilor din cadrul sectorului de legume şi fructe proaspete, în vederea folosirii regimului de autocontrol şi de utilizare a logo-ului comunitar;
 15. avizează autorizaţiile de înfiinţare şi de defrişare a plantaţiilor de pomi fructiferi şi arbuşti fructiferi;
 16. efectuează controale oficiale tuturor cultivatorilor de plante modificate genetic, până la nivel de solă;
 17. verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind organismele modificate genetic, fiind abilitaţi să efectueze controale în cultură, să preleveze probe şi să verifice documentele cultivatorilor de plante modificate genetic;
 18. verifică faptic datele incluse în declaraţiile completate de cultivatori conform declaraţiilor fermierilor referitoare la suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic, la suprafaţa recoltată şi producţia obţinută;
 19. verifică respectarea măsurilor de asigurare a coexistenţei culturilor modificate genetic cu cele ecologice sau convenţionale, prevăzute de legislaţia în vigoare;
 20. verifică distanţa de izolare, prevăzută de legislaţia în vigoare;
 21. participă la următoarele acţiuni care se întreprind pentru fiecare cultivator de plante modificate genetic: evaluarea producţiei şi întocmirea fişelor de evaluare a producţiei; urmărirea recoltării şi întocmirea de procese-verbale de recoltare; urmărirea activităţii de depozitare a producţiei; urmărirea activităţii de livrare a producţiei, cu evidenţierea tuturor cantităţilor livrate, a destinaţiei acestora şi a datelor de identificare ale cumpărătorului; urmărirea stocurilor la cultivatori;
 22. actualizează periodic baza de date judeţeană a operatorilor economici care produc, depozitează şi comercializează îngrăşăminte chimice în România;
 23. verifică prin sondaj respectarea conformităţii îngrăşămintelor chimice care se produc, importă, depozitează şi comercializează în România;
 24. organizează şi efectuează controlul calităţii fertilizanţilor care circulă pe piaţă, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;
 25. urmăreşte modul de depozitare, de ambalare şi etichetare a fertilizanţilor conform legislaţiei în vigoare;

şş) verifică documentele de provenienţă, existenţa certificatului de conformitate, a documentelor privind originea fertilizanţilor pentru a asigura trasabilitatea acestora;

 1. verifică cerinţele speciale pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un procent peste 28% azot, acestea trebuie să aibă dovada efectuării testului de rezistenţă la detonare pentru fiecare lot înainte de a fi introduse pe piaţă, dar şi pentru cele provenite din ţări terţe, dacă este cazul;

ţţ) asigură prezenţa obligatorie a inspectorului în unităţile de producere a îngrăşămintelor, în momentul prelevării probelor în vederea efectuării testului de rezistenţă la detonabilitate pentru îngrăşămintele care au în compoziţie un procent peste 28% azot;

 1. asigură prezenţa inspectorilor împuterniciţi la controlul vamal al mijloacelor de transport, la solicitarea birourilor vamale în baza convocării şi confirmării, pentru verificarea certificatelor de abilitare a mostrelor de îngrăşăminte şi a îngrăşămintelor, dar şi a celorlalte documente de însoţire a acestora, cu ocazia importului de îngrăşăminte provenite din ţări terţe;
 2. asigură verificarea conformităţii îngrăşămintelor provenite din ţări terţe şi a documentelor care au stat la baza introducerii lor pe piaţă şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege pentru abaterile constatate ;
 3. asigură urmărirea modului de manipulare, transport şi depozitare, conform fişei tehnice de securitate a îngrăşămintelor chimice, care va însoţi obligatoriu îngrăşământul la comercializare;
 4. asigură urmărirea modului de ambalare şi etichetare a îngrăşămintelor conform legislaţiei în vigoare, precum şi a fişei tehnice de securitate, emisă de producător şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege pentru abaterile constatate ;
 5. interzice de la comercializare cantităţile de îngrăşăminte care nu corespund cerinţelor prevăzute de legislaţia în vigoare aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege pentru abaterile constatate;
 6. asigură verificarea, în structurile de vânzare cu amănuntul, a respectării condiţiilor de comercializare şi a afişajului obligatoriu la comercializarea pâinii şi produselor de panificaţie, conform O.U.G.nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
 7. asigură verificarea respectării prevederilor H.G. nr. 1904/2006 pentru modificarea H.G nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară de către operatorii economici care fabrică pâine şi produse de panificaţie şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege ;
 8. asigură verificarea legalităţii atestatului şi a logoului de produs tradiţional, conform O.M. nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege ;
 9. asigură verificarea legalităţii eliberării şi utilizării atestatului şi a logoului reţetei consacrate româneşti, conform O.M. nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
 10. asigură verificarea respectării regimului de marcare, ambalare şi comercializare a ouălor la producători, ambalatori şi la unităţile de desfacere cu amănuntul, conform prevederilor Regulamentului (CE) 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare aplicabile ouălor şi a O.M. nr. 461/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 415/2004 privind regimul de comercializare a ouălor şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
 11. asigură verificarea producătorilor, centrelor de ambalare, colectorilor şi angrosiştilor;
 12. constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în cazul încălcării prevederilor legislaţiei în domeniu;
 13. verificarea, şi controlul activităţii pe filiera cerealelor, verificarea anuală a unităţilor de depozitare pentru produsele agricole, care deţin autorizaţii de depozit, şi modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea autorizaţiilor;
 14. verificarea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică prin inspecţia pe teren a operatorilor aflaţi sub contract cu organismul respectiv avându-se în vedere următoarele:

hhh1)verificarea pe teren a respectării de către organismele de inspecţie şi certificare a cerinţelor minime de control cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei;

hhh2)verificarea obiectivităţii inspecţiilor efectuate de organismele de inspecţie şi certificare;

hhh3) verificarea eficienţei activităţii organismelor de inspecţie şi certificare;

hhh4)identificarea eventualelor nereguli sau încălcări în activitatea de inspecţie desfăşurată de organismele de inspecţie şi certificare la operatorii aflaţi sub contract;

hhh5) informarea structurii responsabile în domeniul inspecţiilor tehnice din cadrul MADR privind neconformităţile constatate;

 1. verificarea operatorilor din eşantionul supus controlului, stabilit în conformitate cu prevederile OM nr. 895/2016. Eşantionul cuprinde un număr de operatori decis în fiecare an, ce reprezintă minimum 5% din totalul operatorilor înscrişi la fiecare organism de control;
 2. verifică operatorii economici care exploatează suprafeţe mari şi care obţin producţii peste media obţinută în sistem convenţional în zonă unde îşi desfăşoară activitatea;
 3. participă împreună cu inspectorul organismului de inspecţie şi certificare la prelevarea de probe de la operatorii economici care obţin producţii mari şi care efectuează tranzacţii în afara teritoriului României;
 4. verificarea operatorilor economici conform prevederilor HG nr. 131/2013 aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege pentru abaterile constatate;
 5. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor conform art. II, alin. (3) din Ordonanţa nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice împreună cu reprezentanţii structurii responsabile cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice, din cadrul MADR;
 6. verificarea raportului de inspecţie (copie) emis de organismele de inspecţie şi certificare în urma inspecţiilor anunţate sau neanunţate efectuate la operatori, modul de completare (care trebuie să fie în limba română) nume inspector, semnături inspector şi operator;
 7. verificarea pe teren a inspecţiilor realizate de organismele de control pe domenii de activitate;
 8. întocmirea procesului verbal de constatare şi anexarea acestuia la formularul de control specific fiecărui domeniu de activitate;
 9. transmiterea către MADR a proceselor verbale întocmite în conformitate cu prevederile HG nr. 131/2013 şi ale Ordonanţei nr. 29/2014, în caz de constatare a neconformităţilor;
 10. verificarea modului în care se respectă reglementările în vigoare privind livrarea, transportul, achiziţionarea şi depozitarea produselor cerealiere, conform OUG nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. verificarea respectării de către operatorii economici deţinători de autorizaţii de depozitare a cerinţelor minimale în comercializarea cerealelor (existenţa contractelor de vânzare-cumpărare, a facturilor fiscale, a contractelor de prestări servicii şi a carnetelor de comercializare a produselor agricole, bonuri de transport, avize de însoţire a mărfii, buletine de analiză a calităţii produsului pentru fiecare mijloc de transport, fişe de magazie ;

şşş)verificarea existenţei la partenerii de pe filiera cerealelor a echipamentelor şi/sau a serviciilor electronice pentru evidenţa, prelucrarea şi furnizarea datelor;

 1. verificarea asigurării trasabilităţii cerealelor pe piaţă, prin monitorizarea mişcării stocurilor de cereale;

ţţţ) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor OUG nr. 12/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MAPDR nr. 222/2006;

 1. verificarea modului de respectare a prevederilor OUG nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordinului MADR nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA şi a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzarea a datelor statistice;
 2. constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor OUG nr.67/2008 privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului MADR nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea SIPPAA ;
 3. verifică, la solicitarea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, mentinerea criteriilor pentru care a fost desemnat Administratorul certificatelor de depozit, sesizeaza organele in drept cu privire la cele constatate, şi propune retragerea desemnării în cazul în care se constată că nu sunt respectate prevederile legislative în vigoare;
 4. verifică, la solicitarea Comisiei pentru acordarea licenţelor de depozit, mentinerea criteriilor pentru care au fost desemnate Entităţile Mandatate, sesizeaza organele in drept cu privire la cele constatate, şi propune retragerea desemnării în cazul în care se constată că nu sunt respectate prevederile legislative în vigoare;
 5. verifică menţinerea conditiilor care au stat la baza acordării licentei de depozit, consatată contraventiile si aplica sanctiunile prevăzute de Legea nr.101/2014 şi de Hotărârea de Guvern nr. 169/2015;
 6. transmiterea lunară a rapoartelor de activitate privind controalele efectuate conform OUG nr.12/2006 şi HG nr.169/2015 între 1-10 ale lunii următoare, pentru activitatea desfăşurată în luna anterioară;
 7. transmiterea trimestrială a rapoartelor de activitate privind modul de respectare a prevederilor OUG nr. 67/2008 şi Ordinului MADR nr. 445/2008 de către unităţile de raportare (producătorii, depozitarii, comercianţii şi procesatorii reprezentativi pe piaţa agricolă), între 1-10 ale lunii din trimestrul următor;
 8. participă la alte acţiuni de control organizate la nivelul MADR, în baza unor tematici de inspecţie, verificare şi control aprobate de către conducerea MADR;
 9. urmare a unor sesizări şi petiţii repartizate spre rezolvare Direcţiei Monitorizare Inspecţii, Verificare şi Control, de către conducerea MADR., participă la verificarea şi soluţionarea acestora;
 10. controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel de unităţi administrativ teritoriale/ exploataţii agricole şi raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, stadiul implementării acestui program;
 11. verifică periodic, la importatorii de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat, autorizaţi de MADR şi, după caz, la operatorii care realizează transformarea seminţelor importate, modul de respectare a condiţiilor care au dus la acordarea autorizaţiilor de importator, precum şi operaţiunile efectuate;
 12. verificarea culturilor de plante ce contin substanţe stupefiante şi psihotrope;
 13. verifică respectarea suprafetelor şi a culturii de tutun declarate cu privire la lucrările agrotehnice specifice, potrivit legislaţiei în vigoare;
 14. verifica declaraţiile de livrare a tutunului, evidenta acestora şi modul de respectare a obligaţiilor unităţii prim procesatoare de tutun brut prevăzute de legislaţia în vigoare;
 15. verifică luarea, de către titularul obiectivului de investiţie, a măsurilor prealabile executării obiectivelor de investiţie, de amenajare şi nivelare a terenurilor rămase în urma excavării, a măsurilor corespunzătoare de a nu degrada terenurile şi culturile din zona limitrofă, altele decât cele prevăzute în documentaţia de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, prin depozitarea de materiale ori deşeuri de pietriş, moloz, nisip, prefabricate, construcţii metalice, reziduuri, resturi menajere, gunoaie şi altele asemenea, precum şi a măsurilor corespunzătoare de a nu ocupa terenurile limitrofe precum şi măsuri pentru a evita afectarea terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de producţie şi prin scurgeri de orice fel;
 16. verifică şi constată amplasarea obiectivelor de investiţie pe terenurile agricole situate în extravilan, fără aprobările de scoatere din circuitul agricol, în condiţiile prevăzute de lege, modul de utilizare a terenului pentru care se solicită scoaterea din circuitul agricol, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilan;
 17. verifică şi constată executarea lucrărilor de redare în circuitul agricol a terenurilor în termenul stabilit prin documentul de aprobare a scoaterii din circuitul agricol sau de reintroducere în circuitul agricol;
 18. constată contravenţiile reglementate la art. 111 şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 1071, art. 112 şi 113 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. verifică şi constată amplasarea altor obiective de investiţie decât cele prevăzute la art. 5 alin.(3) din OUG nr. 34/2013, pe terenurile agricole situate în extravilan, având categoria de pajişti permenante, în condiţiile prevăzute de lege;
 20. constată contravenţiile reglementate la art. 14 alin. (1) lit. h) şi i) din OUG nr. 34/2013 şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 34/2013;
 21. constată contravenţiile prevăzute de legislaţia privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi aplică sancţiunile, prin personalul împuternicit;
 22. constată faptele prevăzute la art. 82 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot constitui infracţiuni şi întocmesc, pentru constatările făcute, referate care sunt supuse aprobării directorului executiv al direcţiei;
 23. constată fapte care pot constitui contravenţii de natura celor prevăzute de art. 83 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi întocmesc, pentru constatările făcute, referate care sunt supuse aprobării directorului executiv al direcţiei;
 24. controlează bianual, în teren, modul de exploatare, întreţinere, reparaţie şi de asigurare a pazei infrastructurilor de îmbunătăţiri funciare aflată în proprietate/ folosinţa organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare (OIF)/federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare (FOIF);
 25. verifică la fiecare OIF şi FOIF dacă situaţiile financiare anuale au fost supuse auditului de către auditori externi independenţi, potrivit legii, şi dacă acestea au respectat prevederile din Normele tehnice privind situaţia sintetică tehnico-economică a performanţelor anuale ale organizaţiei de îmbunătăţiri funciare şi ale federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare şi din Normele privind modelul registrelor ce se vor ţine de organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi de federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin de ministru;

şşşş) verifică realitatea şi legalitatea documentelor de constituire, divizare, comasare sau după caz, reorganizarea, dizolvarea şi lichidarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare denumite în continuare OIF sau a federaţiilor de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare FOIF sau de reorganizare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (AUAI) şi a celor de transmitere în proprietate a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile legislaţiei în domeniu şi întocmeşte referat către Oficiul de reglementare al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare denumit în continuare OROIF din MADR în care prezintă constatările rezultate din analiza documentaţiei de constituire sau reorganizare şi propune OROIF avizarea sau respingerea cererii solicitantului;

ggggg) verifică modul în care au fost respectate prevederile din protocolul de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, aprobat prin ordin al ministrului, şi din procesul-verbal de predare-primire şi întocmeşte rapoarte aprobate de directorul executiv al direcţiei pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru perioada 1 octombrie anul anterior până la 31 martie anul în curs şi pentru perioada 1 aprilie – 30 septembrie anul în curs;

tttt) solicită OIF sau FOIF să execute, unde este necesar, lucrări pentru: asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii, prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii şi garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public;

ţţţţ) îndeplineşte atribuţii de monitorizare a modului de implementare a Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România;

uuuu) prelucrează datele cu privire la preţurile cerealelor şi oleaginoaselor de pe pieţele reprezentative din România, transmise de operatorii economici din sectoarele de producere, depozitare, comercializare, procesare şi le transmite la direcţia de specialitate din cadrul MADR în fiecare zi de marţi pentru săptămâna anterioară raportării, conform anexei nr.1 din Ordinul nr.445/2008;

vvvv) monitorizează evoluţia pieţei pe filiera de produs prin colectarea, prelucrarea şi interpretarea informaţiilor de preţ pentru fructe şi legume de la operatorii economici şi transmiterea datelor către MADR, conform anexei nr.4 din Ordinul nr.445/2008 ;

wwww) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind “Suprafaţa productivă de primăvară la data de 15 iunie…..”, pe judeţ şi forme de proprietate (cercetarea statistică Agr.2a, cuprinsă în PSNA);

xxxx) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi în anul …” (cercetarea statistică Agr 2b cuprinsă în PSNA);

nnnnn) centralizează şi transmite la MADR, pana la 1 iunie, situaţia „Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură la sfârşitul anului”, pentru anul anterior (cercetarea statistică cuprinsă în PSNA);

yyyy) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Situaţia Statistică a terenurilor (SST) la 31 decembrie anul…” conform chestionarului transmis de INS prin MADR (cercetarea statistică cuprinsă în PSNA);

zzzz) efectuează estimări privind suprafaţa cultivată, producţia medie la hectar şi producţia totală pentru principalele culturi agricole pe total judeţ şi sectoare de activitate, la solicitarea MADR, în conformitate cu cerinţele regulamentelor specifice ale Uniunii Europene (cercetare statistică „Estimări preliminare privind producţia vegetală” cuprinsă în PSNA);

aaaaa) întocmeşte lunar situaţia „Raport tehnic-operativ (Agr 6a) al activitaţii zootehnice şi de procesare a produselor agricole de origine animala la data de…”, pe judeţ şi sectoare de activitate, în vederea realizării cercetării statistice „Numărul animalelor sacrificate şi producţia de carne” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

bbbbb) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR date privind stocurile cantitative de: grâu, orzoaică, orz, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, soia de la deţinători, în vederea realizării cercetarii statistice „Stocuri cantitative de produse agricole” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

ccccc) întocmeşte statistici lunare privind suprafeţele în conversie şi certificate, producţiile medii prognozate şi realizate la nivel regional în vederea asigurării cu informaţii operative a MADR şi în vederea realizării cercetarii statistice „Agricultura ecologică ” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

ddddd) întocmeşte trimestrial, pentru fiecare din primele trei trimestre ale anului, situaţia „Producţia vegetală şi producţia animală realizate în perioada 01 ianuarie – … ”, conform termenelor şi machetelor transmise de INS prin MADR, pentru realizarea cercetării statistice „Conturile economice din agricultură” (cercetare statistică cuprinsă în PSNA);

eeeee) întocmeşte anual în luna decembrie la termenul solicitat de MADR lucrările „Balanţa suprafeţelor arabile şi inventarierea culturilor însămânţate în toamna anului…”, şi „Programul producţiei agricole, vegetală şi animală pentru anul… ” pe total judeţ şi sectoare de proprietate;

fffff) întocmeşte situaţia privind starea de vegetaţie a culturilor, pe judeţ şi sectoare de activitate – de 2 ori pe an, la termene solicitate de MADR;

uuuuu) realizează situaţia operativă privind stadiul lucrărilor agricole, pe total judeţ şi pe sectoare de activitate;

ggggg) colectează informaţiile de preţ de la operatorii economici privind carnea de pasăre, carnea de ovine şi ouă consum, în vederea transmiterii datelor la MADR şi DGAgri;

hhhhh) întocmeşte lunar “Situaţia efectivelor şi producţiei animalelor domestice”, pe judeţ şi sectoare de activitate,conform Legii nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 1019/2014 prin care se aprobă Programul Statistic Naţional Anual;

iiiii) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare şi de conducerea ministerului.