Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională

(a) Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură;

 1. participă în cadrul Comitetelor locale/judeţene pentru situaţii de urgenţă la întocmirea proceselor – verbale de constatare a pagubelor produse de fenomene meteorologice nefavorabile, monitorizează suprafeţele şi transmit situaţiile centralizatoare la Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul MADR;
 2. autorizează şi monitorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole în urma verificării la faţa locului a condiţiilor tehnice, conform Ordinului nr.222/2006 şi OUG nr.12/2006;
 3. organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia în cadrul Programului anual de evaluare a calităţii grânelor, dupa aprobarea de către MADR;
 4. eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie şi comunică situaţia centralizatoare a autorizaţiilor emise pentru anul în curs, direcţiei de specialitate din cadrul MADR şi formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, la termenul stabilit conform HG nr.1915/2006;
 5. înregistrează contractele de cultură pentru tutun, participă la livrarea tutunului cultivat pe raza teritorială a DAJ, vizează declaraţia de livrare şi transmit situaţiile centralizatoare ale acestora la direcţia de specialitate din cadrul MADR, conform cu Legea nr.236/2003, Ordinul nr.74/2012 şi Ordinul nr.619/2015;
 6. înregistrarea contractelor încheiate între producătorii agricoli şi/sau culegătorii de plante medicinale şi aromatice, şi comercianţi şi/sau procesatori, monitorizarea suprafeţelor pe specii, a livrărilor şi transmiterea situaţiilor centralizatoare la direcţia de specialitate din cadrul MADR, conform Legii nr.491/2003 ;
 7. primeşte şi verifică, inclusiv la faţa locului, conformitatea documentelor depuse de către persoanele juridice pentru acordarea recunoaşterii ca grup/organizaţie de producători pentru sectorul agricol, conform OG nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016;
 8. îndeplinesc procedura de verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere şi funcţionare de către grupurile şi organizaţiile de producători pentru comercializarea produselor agricole, conform OG nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016;
 9. înregistrează contractele de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr încheiate între fabrica procesatoare şi cultivatorii de sfeclă de zahăr, avizează contractele, dacă în urma inspectării culturii de către Comisia de verificare sunt respectate condiţiile agrotehnice de cultivare conform legislaţiei în vigoare;
 10. transmite direcţiei de specialitate din cadrul MADR, lista contractelor de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr, încheiate între cultivatori şi fabrica procesatoare, avizate de DAJ;
 11. asigură îndeplinirea procedurii de acordare a avizului de recunoaştere/respingere în cazul organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume, după caz, de revocare a avizului de recunoaştere preliminară în cazul grupurilor de producători recunoscute preliminar din sectorul fructe şi legume, inclusiv  procedura de verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere, conform legislaţiei în vigoare, conform Ordinului nr.694/2008;
 12. primeşte cererile, întocmeşte procesele verbale de constatare şi emitere a autorizaţiilor de plantare, defrişare ori de tăiere pentru pomi fructiferi, conform Legii nr.348/2003;
 13. primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declaraţiile de defrişare a parcelelor de viţă-de-vie din R.P.V., cererile de plantare/replantare a viţei de vie şi de înscriere în R.P.V., cererile de acordare a autorizaţiei de replantare a viţei-de-vie şi eliberează autorizaţiile de replantare a viţei-de- vie cu struguri pentru vin;
 14. primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) cererile pentru modificarea autorizaţiei de replantare/ autorizaţiei de replantare provenită din conversie, în cazurile excepţionale în care este permis transferul autorizaţiilor de replantare, cererile de modificare a datelor parcelelor viticole înregistrate în R.P.V. şi eliberează rectificarea la autorizaţia de replantare/autorizaţia de replantare provenită din conversie;
 15. primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declaraţiile de recoltă, declaraţiile de stocuri şi declaraţiile de producţie a strugurilor de vin, cererile de conversie a drepturilor individuale de replantare şi eliberează autorizaţiile de replantare a viţei-de-vie cu struguri pentru vin provenite din conversie;

p) primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declaraţiile de defrişare ulterioară a parcelelor de viţă-de-vie cu struguri pentru vin, cererile pentru emiterea autorizaţiei de replantare anticipată şi eliberează autorizaţia pentru replantare anticipată a viţei-de-vie cu struguri pentru vin;

q) marchează cu abandon în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) parcelele plantate cu viţă-de-vie cu struguri pentru vin pe care nu se mai efectuează lucrări tehnologice conform bunelor practici agricole şi de mediu pe o perioadă de 3 ani, în baza proceselor-verbale de constatare în teren elaborate de o comisie alcătuită din consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în care este situată plantaţia;

r) eliberează carnetele de viticultor;

s) primeşte, verifică şi aprobă/respinge planurile individuale de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole;

ş) completează şi transmite la MADR macheta cu datele statistice, aferente sectorului viti-vinicol;

t) colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin din cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018;

ţ) desfăşoară activităţi de informare privind măsurile de sprijin cu fonduri UE şi de la bugetul naţional acordat promovării produselor agroalimentare şi a vinurilor de calitate;

u) analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează autorizaţiile de cultivare a acestora;

v) întocmeşte situaţia centralizatoare a autorizaţiilor de cultivare a plantelor modificate genetic, pe care o transmite la MADR, până la data de 1 iunie pentru cultura principală şi până la 15 iulie pentru cultura dublă a fiecărui an;

Inserează/Editează ancoră w) întocmeşte Registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate genetic;

Inserează/Editează ancoră x) întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic, pe care o transmite structurii omoloage/similare din cadrul MADR, până la 15 iunie, pentru cultura principală, şi până la 1 august, pentru cultura dublă a fiecărui an;

Inserează/Editează ancoră y) întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, pe care o transmite structurii omoloage/similare din cadrul MADR, până la 1 decembrie a fiecărui an;

z) participă la informarea cultivatorilor privind legislaţia în domeniul OMG;

aa) înregistrează şi avizează fişele de înscriere în agricultura ecologică ale operatorilor, producători, procesatori, comercianţi, importatori, unităţi de producţie pentru acvacultură, colectori floră spontană, în conformitate cu Ordinul nr. 1253/2013;

Inserează/Editează ancoră bb) înregistrează furnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin metoda de producţie ecologică, conform Ordinului nr.900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor, în sectorul agricultură ecologică;

cc) transmit în format electronic la direcţia de specialitate din cadrul MADR, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform Anexei nr.10 la Ordinul MADR nr.1253/2013;

dd) analizează documentaţia şi emite certificatele de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri sau, după caz, solicită informaţii suplimentare şi apoi emite certificatele de origine/decizia de respingere a cererii;

ee) ţin evidenţa certificatelor de origine şi întocmesc situaţia centralizatoare, în luna precedentă şi o transmit MADR;

ff) anulează certificatele de origine şi întocmesc decizii de anulare a certificatului de origine emis pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, în situaţiile în care, ulterior emiterii certificatelor de origine, se constată inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea privind producţiile de culturi energetice sau cantităţile de deşeuri;

gg) transmit MADR şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, copii ale deciziilor de anulare în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora;

hh) elaborează şi pun în aplicare un program de informare şi instruire a fermierilor cu privire la normele de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţate din fonduri europene şi de la bugetul de stat, în colaborare cu autorităţile locale pentru protecţia mediului, sanitar-veterinare şi fitosanitare;

ii) elaborează şi pun în aplicare un program de informare şi instruire a fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la Codul de bune practici agricole şi Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în colaborare cu autorităţile locale pentru protecţia mediului.

jj) participă la manifestări cu caracter tehnic şi ştiinţific, târguri şi expoziţii, perfecţionări, instruiri, seminarii, acţiuni de cooperare în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legii şi a limitei de competenţă, a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;

kk) propun preţurile medii ale produselor agricole pe care le transmit consiliilor judeţene şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit art. 84 alin.(5) din Legea nr.227 – Codul fiscal;

lll) propun normele de venit pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pe care le transmit direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, potrivit art. 106 alin (3) din Legea nr.227 – Codul fiscal;

mmm) participă in comisia numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor inregistate de persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale,potrivit art. 106 alin (6) din Legea nr.227-Codul fiscal;

nnn) verifică documentaţia, emite certificatul de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii Europene, întocmeşte, actualizează şi transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor;

ooo) întocmeşte şi transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor, în vederea publicării pe site-ul MADR;

ppp) întocmeşte situaţia privind necesarul şi consumul anual de îngrăşăminte pentru agricultură;

qqq) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul de activitate al Oficiilor de Studii Pedologice şi Agrochimice şi centralizează datele din sistemul judeţean de monitorizare;

rrr) întocmeşte şi înaintează către MADR pentru aprobare, note anuale de fundamentare privind realizarea/reactualizarea şi finanţarea sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;

sss) încheie contracte pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizăriişi reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură cu Oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice, pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare;

şşş) recepţionează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop, conform procedurii de recepţie şi decontare a lucrărilor;

ttt) sprijină Oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice pentru asigurarea fondurilor necesare bunei funcţionări, precum şi pentru realizarea obiectivelor din domeniul de activitate, potrivit art. 6 din HG 751/2010;

ţţţ) urmăreşte întocmirea planului de fertilizare precum şi stabilirea măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale, potrivit HG nr. 78/2015;

uuu) verifică şi înaintează spre avizare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz, documentaţia întocmită în vederea scoaterii din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan;

vvv) aprobă scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan;

www) eliberează avizul comun de redare/reintroducere a terenurilor în circuitul agricol împreună cu oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;

xxx) centralizează, monitorizează, şi transmite Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, datele privind scoaterea temporară sau definitivă a terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan

yyy) avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol conform art. 77 din Legea nr. 18/1991;

zzz) monitorizează depozitarea şi folosirea stratului de sol fertil decopertat de către titular, precum şi gestionează evidenţa depozitării şi folosirii stratului de sol fertil decopertat;

aaaa) verifică documentaţiile întocmite în vederea eliberării avizului prealabil privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilanul localităţilor a terenurilor agricole şi a celor amenajate cu îmbunătăţiri funciare pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ şi solicită eliberarea acestuia Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

bbbb) asigură, prin personalul numit prin decizie a directorului executiv, implementarea legislaţiei privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, sens în careînregistrează şi verifică documentele transmise de către primării în vederea înstrăinării terenurilor agricole;

cccc) înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului ales de către vânzător ca potenţial cumpărător şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute de legislaţia în domeniu, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

dddd) emit avizul final/avizul negativ şi îl transmite/înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens, precum şi în copie la primăria la care a fost înregistrată oferta de vânzare;

eeee) transmit avizul final/avizul negativ emis de către structura centrală şi primit de la aceasta, vânzătorului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire;

ffff) transmit avizul negativ biroului de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în original, în vederea notării acestuia în cartea funciară;

gggg) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului, respectiv avizele finale/avizele negative emise de structura teritorială;

hhhh) înfiinţează, organizează şi gestionează Registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, precum şi baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel judeţean în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date organizate la nivelul structurii teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării;

iiii) asigură schimbul de informaţii privind vânzarea – cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan cu oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi transmit săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării;

jjjj) desemnează în consiliile de filială ale ANIF un specialist în îmbunătăţiri funciare recunoscut pe plan local;

kkkk) comunică către OROIF lista membrilor consiliului de filială, aleşi de către beneficiarii serviciilor de îmbunătăţiri funciare întruniţi în Adunarea constitutivă, inclusiv numele preşedintelui, avizată de către directorul executiv;

llll) solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF sau FOIF privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, inclusiv cu privire la cea care le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate, completează baza de date şi raportează OROIF conform instrucţiunilor emise de acesta;

mmmm) rapoartele prevăzute la lit. de mai sus vor fi transmise la OROIF din cadrul MADR până cel mai târziu în cea de a zecea zi lucrătoare de la sfârşitul perioadei raportate;

Inserează/Editează ancoră nnnn) colaborează pe probleme tehnice cu Agenţia Naţională de ÎmbunătăţiriFunciare şi cu filialele/unităţile de administrare ale acesteia;

oooo) solicită asistenţă tehnică din partea filialei/unităţii de administrare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;

pppp) acordă consultanţă şi asistenţă proprietarilor de teren agricol şi utilizatorilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare privind aplicarea actelor normative specifice;

qqqq)solicită OROIF din cadrul MADR formularea unor soluţii unitare la nivel naţional privind rezolvarea diferitelor situaţii concrete apărute pe parcursul constituirii OIF;

rrrr) acordă asistenţă tehnică OIF sau FOIF pentru: asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii, prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii şi garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public;

ssss) verifică realitatea şi legalitatea documentelor privind modificarea sau completarea statutului şi actului constitutiv ale OIF sau FOIF şi elaborează referatul privind rezultatele verificărilor, pe care îl înaintează la MADR;

şşşş) referatul prevăzut la lit. de mai sus va fi transmis la OROIF din cadrul MADR în termen de cel mult 5 zile de la data aprobării acestuia şi, dacă este cazul, în acelaşi termen, conducerea direcţiei va sesiza organele locale de cercetare penală pentru a verifica dacă aspectele constatate pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni;

tttt) pentru reorganizarea AUAI în OIF, specialiştii OROIF vor verifica modul în care au fost respectate procedurile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, referitoare la constituirea, autorizarea şi înregistrarea OIF şi de normele subsecvente;

ţţţţ) furnizează date şi informaţii necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră-sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;

uuuu) furnizează date şi informaţii în vederea estimării emisiilor şi absorbţiilor gazelor cu efect de seră generate de gestionarea terenurilor agricole şi a pajiştilor;

vvvv) asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale (primării) pentru elaborarea Planului de acţiune la nivel local privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

wwww) elaborează şi pune în aplicare, în colaborare cu Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, un program de acţiune pentru informarea şi instruirea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

xxxx) raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stadiul implementării Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

yyyy) execută şi alte atribuţii dispuse de către conducerea direcţiei şi MADR, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(b) Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate;

 1. primeşte şi verifică documentaţia depusă de operatorul economic, respectiv: caiet de sarcini însoţit de opis, cerere de înregistrare, buletinul de analiză al produsului, fişa echipamentelor de producţie, schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţuluişi/sau certificatul de producător eliberat de primăria localităţii unde se fabrică produsul, actul de indentitate al solicitantului sau persoaneiîmputernicite, în copie,în conformitate cu art.7alin.(1) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 2. verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor ordinului de mai sus şi comunică în scris solicitantului, în maxim 15 zile de la înregistrare, dacă sunt neconformităţi, conform art.7 alin. (2) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 3. verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise, în situaţia în care se constată că documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu art.7 alin. (4) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 4. întocmeşte procesul verbal de constatare privind realitatea datelor înscrise în documentaţie;
 5. menţionează în procesul – verbal, dacă este cazul, situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren şi constituie motivaţia neatestării şi neînscrierii produsului în R.N.P.T., în conformitate cu art.7 alin. (6), din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 6. înaintează Direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul industriei alimentaredin cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, dosarul pentru înscrierea în R.N.P.T. însoţit de procesul-verbal de constatare, în conformitate cu art.7 alin. (7) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
 7. primeşte de la operatorul economic care doreşte să se înscrie în RNRC, întreaga documentaţie, în conformitate cu art.5 ,alin. 1, de la lit. a) la i), din ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 8. verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului eventuale neconformităţi, conform art.5, alin. 2) din Ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 9. verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în documentele depuse de operatorii economici interesaţi, în conformitate cu cele dispuse prin art.5, alin. 4 din Ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 10. întocmeşte procesul-verbal de constatare la faţa locului, prevăzut în anexa 2, prin care se certifică faptul că informaţiile din documentele prezentate de către solicitant, corespund cu realitatea din teren, ocazie cu care aceştia vor preleva şi sigila o probă din produsul alimentar pe care o va preda operatorului economic sau la un laborator autorizat, în vederea verificării conformităţii, conform art.5, alin.5) din ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 11. înaintează Direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul industriei alimentare, din cadrul MADR,“Propunerea de atestare pentru înscrierea în RNRC”, conform anexei 3 din Ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) din ordin, procesul-verbal semnat de către reprezentantul DAJ şi a mun. Bucureşti şi de către solicitant, precum şi raportul de încercare al probei analizate,potrivit prevederilor conform art.5,alin.7) din Ordinul comunal ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014, privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti;
 12. îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de către directorul executiv sau primite de la direcţiile de specialitate din cadrul MADR, respectiv acele atribuţii care au în vedere acte normative în vigoare,conform competenţelor;
 13. participă la implementarea programului de promovare a legislaţiei comunitare şi naţionale,

privind dezvoltarea sectorului de industrie alimentară, a produselor agricole şi alimentare

pentru sistemele de calitate comunitare şi naţionale (DOP, IGP, STG şi produse tradiţionale,

reţete consacrate, produs montan);

o)participăla elaborarea/actualizarea/diseminarea materialelor de informare pentru fermieri/ membrii asociaţiilor (ghiduri, broşuri, pliante etc.) privind măsurile de implementare a sistemelor de calitate pentru dezvoltare rurală;

(c) Compartimentul formare profesională, promovare şi elaborare proiecte;

 1. elaborează programul anual de măsuri privind activităţile de instruire, iniţiere si formare profesională continuă în funcţie de nevoile identificate în teritoriu, inclusiv pentru zona montană, de obiectivele şi tematicile prioritare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 1. întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizarea ca furnizor de formare profesională pentru cursurile de iniţiere şi formare profesională continuă;
 2. răspunde de transmiterea documentelor la Comisia Judeţeană de Autorizare, în termenul impus de actele normative în vigoare;
 3. colaborează cu instituţiile specializate din învăţământ şi cercetare de la nivel judeţean, precum şi cu Agenţia Zonei Montane, pentru elaborarea programelor de pregătire şi a suporturilor de curs necesare transmiterii cunoştinţelor de bază, conform tematicilor de pregătire;
 1. organizează cursuri de instruire, iniţiere şi formare profesională continuă în colaborare cu instituţiile de învăţământ, instituţiile de cercetare agricolă, agenţii economici din agricultură sau alte domenii, după caz;
 2. participă la instituirea sistemului de instruire şi certificare în domeniul utilizării produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2012;
 3. realizează activităţi de informare şi instruire a beneficiarilor Măsurilor PNDR 2014 – 2020 pentru implementarea angajamentelor de agro-mediu, climă şi agricultură ecologică în cadrul M.10, M.11, M.13 şi altele, la solicitarea MADR;
 4. realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la accesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 şi a schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură, normele privind ecocondiţionalitatea, codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sistemele de calitate naţionale şi europene;

i) elaborează şi pune în aplicare, în colaborare cu Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, un program de acţiune pentru informarea şi instruirea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

j) realizează documentaţia necesară pentru desfăşurarea cursurilor precum şi a examenelor de evaluare;

k)răspunde de gestionarea certificatelor de absolvire/calificare şi de evidenţa acestora;

l)asigură transmiterea informaţiilor de la furnizorii de specialitate către producătorii agricoli din raza teritorială în care acţionează (institute şi staţiuni de cercetare şi producţie agricolă, instituţii cu atribuţii în elaborarea şi/sau implementarea politicilor agricole, unităţi de învăţământ agricol, furnizori de imput-uri etc.);

m)realizează diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare ADER, finanţate de MADR prin planul sectorial, prin acţiuni specifice consultanţei;

n)colaborează cu unităţile de cercetare în vederea armonizării obiectivelor şi temelor de cercetare-dezvoltare, cu cerinţele fermelor mici si mijlocii orientate spre piaţă;

o)asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil;

p)ţine evidenţa beneficiarilor programelor de formare şi întocmeşte rapoarte de activitate, în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activităţi;

q)identifică potenţiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură;

r)realizează activităţi de informare a potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile de accesare a măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020, a schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură;

s)elaborează programul anual de măsuri privind activităţile de promovare şi elaborare de proiecte în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale, inclusiv pentru zona montană;

ş)informează persoanele interesate asupra oportunităţilor şi responsabilităţilor în derularea proiectelor cu finanţare europeană şi naţională, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru accesarea fondurilor alocate, implementare a normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori;

t)elaborează modele cadru de proiecte în toate domeniile agricole pentru obţinerea de finanţare prin măsurile PNDR;

ţ)realizează activităţi de consiliere şi asistenţă tehnică pentru elaborarea planurilor de afaceri şi a proiectelor de accesare a fondurilor europene şi naţionale, inclusiv pentru fermierii din zona montană;

u)realizează activităţi de consiliere şi asistenţă tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăţi pentru proiectele aflate în perioada de finanţare;

v)realizează activităţi de monitorizare a proiectelor aflate în perioada de implementare până la finalizarea acestora;

v)ţine evidenţa beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari care au depus sau vor depune proiecte;

w)întocmeşte rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activităţi;

x) asigură legătura permanentă cu Agenţiile de plăţi (AFIR si APIA);

y)întocmeşte şi elaborează documentaţii tehnice şi statistice pentru credite bancare;

z)elaborează documentaţia necesară şi întocmeşte proiecte de amenajamente pastorale potrivit prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente cu modificările şi completările ulterioare;

aa)elaborează, multiplică şi distribuie gratuit materiale informative de specialitate cu informaţii utile în domeniu;

bb)alte activităţi solicitate de către conducerea direcţiei pentru agricultură judeţene.

(d) Compartimentul asistenţă tehnică zonală şi RICA.

 1. realizează activităţi de asistenţă tehnică beneficiarilor formelor de sprijin naţionale şi europene, în vederea respectării cerinţelor, a normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori şi a codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 2. realizează activităţi de asistenţă tehnică şi consiliere beneficiarilor măsurilor de agro-mediu, climă şi agricultură ecologică din cadrul PNDR 2014 -2020 pentru implementarea anjajamentelor asumate;
 3. acordă sprijin fermierilor prin informarea şi asistenţa tehnică de specialitate pentru completarea corectă a cererilor unice de plată în vederea obţinerii subvenţiilor de la APIA, inclusiv pentru zona montană;
 4. realizează activităţi de asistenţă tehnică pentru întocmirea documentaţiei specifice în vederea eliberării avizului consultativ necesar obţinerii atestatului de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 5. realizează activităţi de consiliere şi asistenţă tehnică, economică, managerială şi juridică pentru constituirea şi funcţionarea formelor asociative în agricultură, inclusiv pentru cele din zona montană;
 6. acordă consultanţă privind legislaţia naţională şi comunitară din domeniu precum şi îndrumarea producătorilor în vederea alinierii la aceste norme;
 7. participă la elaborarea şi promovarea tehnologiilor care ţin seama de resursele şi dimensiunile fermelor, în concordanţă cu politicile agricole ale Guvernului şi cu cerinţele pieţei;
 8. participă la elaborarea, multiplicarea şi distribuirea gratuită de materiale informative de specialitate (reviste, ziare, cărţi, ghiduri, broşuri, pliante, postere, proiecte tehnico-economice, tehnologii de cultură şi de creştere a animalelor, alte materiale informative de specialitate), în vederea realizării fluxului informaţional către fermieri şi diseminării rezultatelor cercetării;
 9. participă/contribuie la organizarea de târguri, expoziţii, seminarii, simpozioane, vizite şi schimburi de experienţă, conform programului de activitate;
 10. realizează materiale audio-vizuale, participă la emisiuni radio/tv pentru informarea fermierilor şi promovarea tehnologiilor inovatoare şi a legislaţiei naţionale/europene;
 11. realizează în colaborare cu unităţile de cercetare, învăţământ şi furnizori de imput-uri, loturi demonstrative în domeniile vegetal şi zootehnic şi demonstraţii practice în ferme pentru urmărirea verigilor tehnologice;
 12. realizează activităţi de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene, de identificare a operatorilor economici şi acordă asistenţă tehnică pentru completarea documentaţiei în vederea obţinerii atestatului;
 13. întocmeşte rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activităţi;
 14. colectează informaţii contabile de la exploataţiile agricole de pe raza judeţului conform planului de selecţie distribuit de către reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizând aplicaţia software RICA;
 15. asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA;
 16. pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E.;
 1. păstrează modulul de codificare a exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigură continuitatea anchetei;
 2. verifică, testează, validează şi centralizează prin intermediul aplicaţiei software, chestionarele exploataţiilor agricole participante la RICA;
 3. corectează erorile apărute în sistemul de verificare RICA1 la solicitarea serviciului RICA din cadrul MADR, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene;
 4. verifică, prin deplasări în teritoriu, îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;
 5. asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA;
 6. colaborează cu reprezentanţi ai asociaţiilor de fermieri, asociaţiilor profesionale şi interprofesionale în vederea identificării fermierilor participanţi la RICA;
 7. colaborează cu reprezentanţii serviciului RICA-MADR în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;
 8. coordonează şi verifică activitatea RICA la nivelul judeţului şi pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru capitolul 7 – “Agricultură”;
 9. reprezintă MADR şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului conform planului anual repartizat de MADR;
 10. colectează, prelucrează şi raportează informaţii contabile de la exploataţiile agricole de pe raza judeţului conform planului de selecţie distribuit de către reprezentanţii MADR la instruirile anuale, utilizând aplicaţia software RICA în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 11. asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 12. pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E. în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 13. păstrează modul de codificare al exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigură continuitatea anchetei în cazul în care nu semnează contracte de colectare în sistem privat;
 14. la solicitarea serviciului RICA din cadrul MADR corectează erorile aparute în sistemul de verificare RICA1, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 15. verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;
 16. asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA;

hh)elaborează programul anual de măsuri privind activităţile de asistenţă tehnică, popularizare şi RICA;

ii) identifică nevoia de consultanţă şi formare profesională la nivel local în vederea elaborării programului anual de activităţi, inclusiv pentru zona montană;

jj) organizează, implementează şi evaluează programe de calificare profesională şi instruire;

kk) identifică potenţiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură;

ll) realizează activităţi de asistenţă tehnică pentru elaborarea planurilor de afaceri şi a proiectelor de accesare a fondurilor europene şi naţionale;)

mm)asigură asistenţa de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploataţii agricole care deţin animale, la elaborarea Planului de acţiune la nivelul exploataţiei agricole privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;

nn)participă la elaborarea şi promovarea tehnologiilor care ţin seama de resursele şi dimensiunile fermelor, în concordanţă cu politicile agricole ale Guvernului şi cu cerinţele pieţei;

oo) realizează activităţi de asistenţă tehnică pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale potrivit prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente cu modificările şi completările ulterioare;

pp)participă la instituirea sistemului de instruire şi certificare în domeniul utilizării produselor şi echipamentelor de protecţie a plantelor în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2012;

qq)realizează/actualizează baza de date privind exploataţiile agricolede pe raza de activitate, formele asociative, furnizori de input-uri (echipamente, utilaje, seminţe, material săditor etc.), spaţii de depozitare, cultivatori de plante energetice etc.;

rr)ţine evidenţa acţiunilor de identificare, consiliere, asistenţă tehnică individuală şi consiliere a producătorilor agricoli şi realizează baza de date prin completarea Fişei fermierului (FF3);

ss) alte activităţi solicitate de către conducerea direcţiei pentru agricultură judeţene/direcţiei pentru agricultură a municipiului Bucureşti.