Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională

Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură și industrie alimentară, consultanță agricolă și formare profesională are în componență patru compartimente și anume:

 1. Comparimentul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură;
 2. Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate;
 3. Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte;
 4. Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA.

Art. 3. Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor în agricultură Realizează activități suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile Europene și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.29/2018 și ale protocoalelor de colaborare interinstituționale incheiate cu APIA și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

• Desfășoară activitățile prevăzute în cadrul protocoalelor încheiate cu alte instituții, precum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru implementarea Planului Național Strategic, inclusiv în ceea ce privește informarea potențialilor beneficiari asupra condițiilor de eligibilitate pentru măsurile de sprijin derulate prin APIA și AFIR.

a) participă în cadrul Comitetelor locale/județene pentru situații de urgență la întocmirea proceselor – verbale de constatare a pagubelor produse de fenomene meteorologice nefavorabile, monitorizează suprafeţele și transmit situațiile centralizatoare la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul MADR;

b) autorizează și monitorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole în urma verificării la faţa locului a condițiilor tehnice, conform Ordinului nr.222/2006 și OUG nr.12/2006;

c) organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia în cadrul Programului anual de evaluare a calităţii grânelor, dupa aprobarea de către MADR;

d) eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie și comunică situaţia centralizatoare a autorizaţiilor emise pentru anul în curs, direcţiei de specialitate din cadrul MADR şi formaţiunii centrale de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, la termenul stabilit conform HG nr.1915/2006;

e) înregistrează contractele de cultură pentru tutun, participă la livrarea tutunului cultivat pe raza teritorială a DAJ, vizează declaraţia de livrare și transmit situațiile centralizatoare ale acestora la direcția de specialitate din cadrul MADR, conform cu Legea nr.236/2003, Ordinul nr.74/2012 și Ordinul nr.45/2021;

f) înregistrarea contractelor încheiate între producătorii agricoli şi/sau culegătorii de plante medicinale şi aromatice, şi comercianţi şi/sau procesatori, monitorizarea suprafețelor pe specii, a livrărilor și transmiterea situațiilor centralizatoare la direcția de specialitate din cadrul MADR, conform Legii nr.491/2003 ;

g) primește și verifică, inclusiv la fața locului, conformitatea documentelor depuse de către persoanele juridice pentru acordarea recunoașterii ca grup/organizație de producători pentru sectorul agricol, conform OG nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016;

h) îndeplinesc procedura de verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere și funcționare de către grupurile și organizaţiile de producători pentru comercializarea produselor agricole, conform OG nr.37/2005, Ordinul nr.358/2016;

i) înregistrează contractele de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr încheiate între fabrica procesatoare şi cultivatorii de sfeclă de zahăr, avizează contractele, dacă în urma inspectării culturii de către Comisia de verificare sunt respectate condiţiile agrotehnice de cultivare conform legislaţiei în vigoare;

j) transmite direcţiei de specialitate din cadrul MADR, lista contractelor de producere, cumpărare, livrare şi plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr, încheiate între cultivatori şi fabrica procesatoare, avizate de DAJ;

k) asigură îndeplinirea procedurii de acordare a avizului de recunoaştere/respingere în cazul organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume, după caz, de revocare a avizului de recunoaştere preliminară în cazul grupurilor de producători recunoscute preliminar din sectorul fructe şi legume, inclusiv procedura de verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere, conform legislaţiei în vigoare, conform Ordinului nr.694/2008;

l)primeşte cererile, întocmeşte procesele verbale de constatare şi emitere a autorizaţiilor de plantare, defrişare ori de tăiere pentru pomi fructiferi, conform Legii nr.348/2003;

m)primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declarațiile de defrişare a parcelelor de viță-de-vie din R.P.V., cererile de plantare/replantare a viţei de vie și de înscriere în R.P.V., cererile de acordare a autorizației de replantare a viţei-de-vie şi eliberează autorizațiile de replantare a viţei-de- vie cu struguri pentru vin;

n) primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) cererile pentru modificarea autorizației de replantare/ autorizației de replantare provenită din conversie, în cazurile excepționale în care este permis transferul autorizațiilor de replantare, cererile de modificare a datelor parcelelor viticole înregistrate în R.P.V. și eliberează rectificarea la autorizația de replantare/autorizația de replantare provenită din conversie;

o) primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declaraţiile de recoltă, declaraţiile de stocuri şi declaraţiile de producție a strugurilor de vin, cererile de conversie a drepturilor individuale de replantare și eliberează autorizațiile de replantare a viței-de-vie cu struguri pentru vin provenite din conversie;

p) primeşte şi operează în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) declarațiile de defrişare ulterioară a parcelelor de viță-de-vie cu struguri pentru vin, cererile pentru emiterea autorizației de replantare anticipată și eliberează autorizația pentru replantare anticipată a viței-de-vie cu struguri pentru vin;

q)marchează cu abandon în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) parcelele plantate cu viță-de-vie cu struguri pentru vin pe care nu se mai efectuează lucrări tehnologice conform bunelor practici agricole şi de mediu pe o perioadă de 3 ani, în baza proceselor-verbale de constatare în teren elaborate de o comisie alcătuită din consilierul cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol şi un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale în care este situată plantaţia;

r)eliberează carnetele de viticultor;

s)primeşte, verifică şi aprobă/respinge planurile individuale de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole;

ș)completează şi transmite la MADR macheta cu datele statistice, aferente sectorului viti-vinicol;

t)colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi derulării măsurilor de sprijin din cadrul Programului Național de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018/2019-2023 și respectiv Planului Național Strategic 2023-2027;

ț) desfășoară activități de informare privind măsurile de sprijin cu fonduri UE și de la bugetul național acordat promovării produselor agroalimentare și a vinurilor de calitate;

u)analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează autorizaţiile de cultivare a acestora;

v)întocmeşte situaţia centralizatoare a autorizaţiilor de cultivare a plantelor modificate genetic, pe care o transmite la MADR, până la data de 1 iunie pentru cultura principală şi până la 15 iulie pentru cultura dublă a fiecărui an;

w)întocmeşte Registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate genetic;

x)întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la suprafaţa cultivată cu plante modificate genetic, pe care o transmite structurii omoloage/similare din cadrul MADR, până la 15 iunie, pentru cultura principală, şi până la 1 august, pentru cultura dublă a fiecărui an;

y)întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor cuprinse în declaraţia fermierilor referitoare la suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, pe care o transmite structurii omoloage/similare din cadrul MADR, până la 1 decembrie a fiecărui an;

z) colectează de la operatorii economici date pentru sistemul informatic al CE conform Reg. (UE) 2019/1746 de modificare a Reg. de punere în aplicare (UE) 2017/1185 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (UE) nr. 1307/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește notificările către Comisie ale informațiilor și documentelor

aa) Întocmesc la solicitarea direcțiilor de specialitate din cadrul MADR , situații, analize pe produs/grupe de produse agroalimentare /producători/procesatori/unități de producție pe filiera de produs

bb)participă la informarea cultivatorilor privind legislaţia în domeniul OMG;

cc) desfășoară activitățile prevăzute în Planul Național de Acțiune pentru Dezvoltarea Producției Ecologice;

dd)înregistrează şi avizează fișele de înscriere în agricultura ecologică ale operatorilor, producători, procesatori, comercianți, importatori, unități de producție pentru acvacultură, colectori floră spontană, în conformitate cu Ordinul nr. 45/2022;

ee)înregistreazăfurnizorii de seminţe şi/sau cartofi de sămânţă obţinute prin metoda de producţie ecologică, conform Ordinului nr.900/2013 privind funcţionarea bazei de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor, în sectorul agricultură ecologică;

ff) transmit în format electronic la direcția de specialitate din cadrul MADR, până la data de 30 a fiecărei luni, Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform Anexei nr.10 la Ordinul MADR nr.45/2022;

gg)analizează documentaţia şi emite certificatele de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri sau, după caz, solicită informaţii suplimentare şi apoi emite certificatele de origine/decizia de respingere a cererii;

hh) ţin evidenţa certificatelor de origine șiîntocmesc situaţia centralizatoare, în luna precedentă şi o transmit MADR;

ii)anulează certificatele de origine şi întocmesc decizii de anulare a certificatului de origine emis pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, în situaţiile în care, ulterior emiterii certificatelor de origine, se constată inadvertenţe sau elemente certe de neconformitate cu realitatea privind producţiile de culturi energetice sau cantităţile de deşeuri;

jj)transmit MADR şi Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, copii ale deciziilor de anulare în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acestora;

kk)elaborează și pun în aplicare un program de informare şi instruire a fermierilor cu privire la normele de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat, în colaborare cu autoritățile locale pentru protecţia mediului, sanitar-veterinare și fitosanitare;

ll) elaborează și pun în aplicare un program de informare şi instruire a fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la Codul de bune practici agricole şi Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, în colaborare cu autoritățile locale pentru protecţia mediului.

mm)participă la manifestări cu caracter tehnic şi ştiinţific, târguri şi expoziţii, perfecţionări, instruiri, seminarii, acţiuni de cooperare în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legii şi a limitei de competenţă, a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;

nn) propun prețurile medii ale produselor agricole pe care le transmit consiliilor judeţene şi, respectiv, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, potrivit art. 84 alin.(5) din Legea nr.227 – Codul fiscal;

oo) propun normele de venit pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pe care le transmit direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, potrivit art. 106 alin (3) din Legea nr.227 – Codul fiscal;

pp)participă in comisia numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor inregistate de persoanele fizice/asocierile fără personalitate juridică, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale,potrivit art. 106 alin (6) din Legea nr.227-Codul fiscal;

qq)verifică documentaţia, emite certificatul de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii Europene, întocmeşte, actualizează și transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor;

rr)întocmeşte şi transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor, în vederea publicării pe site-ul MADR;

ss) întocmeşte situaţia privind necesarul şi consumul anual de îngrăşăminte pentru agricultură;

șș)urmărește aplicarea dispozițiilor legale în domeniul de activitate al Oficiilor de Studii Pedologice şi Agrochimice și centralizează datele din sistemul județean de monitorizare;

tt) întocmește şi înaintează către MADR pentru aprobare, note anuale de fundamentare privind realizarea/reactualizarea şi finanţarea sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;

țț) încheie contracte pentru întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice necesare realizăriiși reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură cuOficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice, pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare;

uu) recepționează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop, conform procedurii de recepţie şi decontare a lucrărilor;

vv) sprijină Oficiile de Studii Pedologice şi Agrochimice pentru asigurarea fondurilor necesare bunei funcţionări, precum şi pentru realizarea obiectivelor din domeniul de activitate, potrivit art. 6 din HG 751/2010, cu modificările ulterioare;

ww) urmărește întocmirea planului de fertilizare precum şi stabilirea măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale, potrivit HG nr. 1064/2013, cu modificările ulterioare;

xx) verifică documentele necesare pentru aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, precum și a încasării tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar și le transmite la MADR în vederea obținerii avizului;

yy) înregistrează, verifică documentele necesare și emite avizul tehnic prealabil aprobării scoaterii din circuitul agricol a suprafețelor de teren, pentru terenurile situate în cadrul teritoriilor organizațiilor care au preluat în proprietate întreaga infrastructură de îmbunătățiri funciare situată pe teritoriul acestora sau care sunt deservite de infrastructura de îmbunătățiri funciare deținută de alte persoane fizice sau juridice;

zz) emite decizia de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan;

aaa) emite decizia de aprobare a introducerii/redării în circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților;

bbb) verifică și înregistrează notificarea beneficiarului scoaterii din circuitul agricol și reintroducerea terenului în circuitul agricol prin efectul legii, în cazul în care nu au fost iniţiate lucrările de realizare a obiectivelor de investiţie prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3) din lege, în termen de 5 ani de la data comunicării deciziei pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol;

ccc) verifică, prin personalul de specialitate, modul în care sunt respectate condiţiile şi recomandările menţionate în decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol;

ddd) asigură verificarea anuală a suprafeţelor rămase pentru desfăşurarea activităţilor agricole specifice categoriei de folosinţă vii şi livezi, după emiterea deciziilor privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafețelor reprezentând însumarea suprafeţelor efectiv ocupate pentru producerea de energie electrică;”

eee) centralizează, monitorizează, şi transmite MADR, datele privind scoaterea temporară sau definitivă a terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan;

fff) avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol conform art. 77 și art. 78 alin. (1) din Legea nr. 18/1991;

ggg) verifică datele tehnice înscrise în proiectele de amenajament pastoral, precum și suprafețele din categoria de folosință pajiști permanente înscrise în registrul agricol, întocmesc un registru, pe suport de hârtie și electronic, cu suprafețele de pajiști de proprietari, pe unități administrativ-teritoriale și centralizat pe județ, pe care îl transmit anual structurii omologate/similare din cadrul MADR, în vederea monitorizării menținerii suprafeței totale ocupate cu pajiști la data de 1 ianuarie 2007;

hhh) monitorizează depozitarea şi folosirea stratului de sol fertil decopertat de către titular, precum şi gestionează evidenţa depozitării şi folosirii stratului de sol fertil decopertat;

iii) înregistrează documentațiile întocmite în vederea eliberării avizului prealabil privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilanul localităților a terenurilor agricole și a celor amenajate cu îmbunătățiri funciare pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ și solicită eliberarea acestuia MADR;

jjj) asigură, prin personalul numit prin decizie a directorului executiv, implementarea legislației privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan, sens în care înregistrează şi verifică documentele transmise de către primării în vederea înstrăinării terenurilor agricole;

kkk) înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare ale preemptorului/potențialului cumpărător şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute de legislația în domeniu, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate;

lll) emit avizul final/avizul/avizul negativ, după caz, și îl transmit vânzătorului prin poştă cu confirmare de primire sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătura electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei în vigoare; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire, sau în format electronic;

mmm) transmit avizul final/avizul/avizul negativ, după caz, emis de către structura centrală, vânzătorului, prin poştă, cu confirmare de primire, sau, la solicitarea acestuia, se înmânează vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; o copie a avizului se transmite primăriei la care a fost înregistrată oferta de vânzare, prin poştă, cu confirmare de primire;

nnn) emit procesul-verbal de derulare a procedurii, prevăzut de lege, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare, care se transmite solicitantului prin poştă cu confirmare de primire sau se înmânează vânzătorului ori persoanei împuternicite în acest sens ori în sistem electronic, sub semnătură electronică bazată pe un certificat digital calificat, conform legislaţiei în vigoare;

ooo) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului și comunicările de acceptare a ofertei de vânzare, în termen legal;

ppp) publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele/avizele negative emise, după, caz, în termen legal, pentru o perioadă de 30 de zile;

qqq) îndreaptă erorile materiale din cuprinsul avizelor finale/avizelor emise, după caz, din oficiu sau la cererea persoanei interesate;

rrr) emit procesul-verbal privind derularea procedurii prevăzută de lege, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare; transmit procesul-verbal primăriei, prin poştă, cu confirmare de primire, pentru a fi remis proprietarului terenului sau promitentului-cumpărător;

sss) transmit instanței procesul-verbal privind derularea procedurii însoțit de documentele justificative prevăzute de legislația în domeniu, în situaţia în care în cadrul procedurii se înregistrează comunicări de acceptare a ofertei de vânzare de către preemptori;

șșș) înfiinţează, organizează şi gestionează registrul judeţean de evidenţă a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic, care trebuie să cuprindă cel puţin informaţii privind datele de identificare ale vânzătorului, suprafaţa de teren agricol situată în extravilan oferită spre vânzare, categoria de folosinţă a acestora, preţul de vânzare, numărul cărţii funciare, amplasamentul identificat prin tarla şi parcelă sau, după caz, amplasamentul terenurilor reprezentat în extrasul de plan cadastral anexat cererii privind afişarea ofertei de vânzare, depusă la primărie, date din avizele emise, inclusiv ale preemptorilor sau potenţialilor cumpărători, procesele-verbale încheiate pentru fiecare etapă a procedurii, procesul-verbal de finalizare a procedurii, precum şi actele translative de proprietate, datele de identificare ale cumpărătorului; registrul se organizează şi se gestionează pe baza datelor şi informaţiilor comunicate de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin structurile teritoriale;

ttt) rapoartele prevăzute la lit. de mai sus vor fi transmise la MADR până la data de 15 ale fiecărei luni pentru datele și informațiile înregistrate luna anterioară datei de raportare;

țțț) colaborează pe probleme tehnice cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare şi cu filialele/unităţile de administrare ale acesteia;

vvv) solicită asistenţă tehnică din partea filialei/unităţii de administrare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;

uuu) acordă consultanţă şi asistenţă proprietarilor de teren agricol şi utilizatorilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare privind aplicarea actelor normative specifice;

www)solicită OROIF din cadrul MADR formularea unor soluții unitare la nivel național privind rezolvarea diferitelor situații concrete apărute pe parcursul constituirii OIF;

xxx) transmite la MADR până cel mai târziu în cea de a zecea zi lucrătoare a fiecărei luni, rapoarte privind modalitatea de respectare a prevederilor din protocoalele de transmitere a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, aprobate prin ordin al ministrului, şi din procesele-verbale de predare-primire;

yyy) acordă asistenţă tehnică OIF sau FOIF pentru asigurarea întreţinerii corespunzătoare a infrastructurii, prevenirea deteriorării sau defectării infrastructurii şi garantarea că infrastructura este utilizată în interesul public;

zzz) verifică realitatea şi legalitatea documentelor privind modificarea sau completarea statutului şi actului constitutiv ale OIF sau FOIF şi elaborează referatul privind rezultatele verificărilor, pe care îl înaintează la MADR;

aaaa) referatul prevăzut la lit. de mai sus va fi transmis la OROIF din cadrul MADR în termen de cel mult 5 zile de la data aprobării acestuia şi, dacă este cazul, în acelaşi termen, conducerea direcţiei va sesiza organele locale de cercetare penală pentru a verifica dacă aspectele constatate pot întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni;

bbbb) pentru reorganizarea AUAI în OIF, specialiștii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare vor verifica modul în care au fost respectate procedurile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare, referitoare la constituirea, autorizarea şi înregistrarea OIF;

ccccc) furnizează date şi informaţii necesare întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră-sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;

dddd) furnizează date şi informaţii în vederea estimării emisiilor şi absorbţiilor gazelor cu efect de seră generate de gestionarea terenurilor agricole şi a pajiştilor;

eeee) asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale (primării) pentru elaborarea Planului de acţiune la nivel local privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

ffff) elaborează şi pune în aplicare, în colaborare cu Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, un program de acţiune pentru informarea şi instruirea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

gggg) raportează anual MADR stadiul implementării Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;

hhhh) execută şi alte atribuţii dispuse de către conducerea direcţiei și MADR, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 4. Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate Realizează activități suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile Europene și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.29/2018 și ale protocoalelor de colaborare interinstituționale incheiate cu APIA și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

• Desfășoară activitățile prevăzute în cadrul protocoalelor încheiate cu alte instituții, precum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru implementarea Planului Național Strategic, inclusiv în ceea ce privește informarea potențialilor beneficiari asupra condițiilor de eligibilitate pentru măsurile de sprijin derulate prin APIA și AFIR.

Compartimentul implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate are următoarele atribuții:

 1. primeşte şi verifică documentaţia depusă de operatorul economic, în vederea eliberării atestatului de produs tradițional, în conformitate cu art.7 alin.(1) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 2. verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor ordinului de mai sus şi comunică în scris solicitantului, în maxim 15 zile de la înregistrare, dacă sunt neconformităţi, conform art.7 alin. (4) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 3. verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise, în situaţia în care se constată că documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu art.7 alin. (6) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 4. întocmeşte procesul verbal de constatare privind realitatea datelor înscrise în documentaţie;
 5. menţionează în procesul – verbal, dacă este cazul, situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren şi constituie motivaţia neatestării şi neînscrierii produsului în R.N.P.T., în conformitate cu art.7 alin. (8), din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. înaintează Direcţiei de specialitate cu atribuții în domeniul industriei alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, documentația însoțită de procesul verbal de constatare, conform art. 71 (1) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiționale cu modificările și completările ulterioare în vedrea eliberării atestatului de produs tradițional ;
 7. informarea asociațiior/grupurilor de producători/operatorilor economici cu privire la implementarea Ordinului comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate;
 8. îndeplineşte şi alte atribuţii dispuse de către directorul executiv sau primite de la direcţiile de specialitate din cadrul MADR, respectiv acele atribuţii care au în vedere acte normative în vigoare, conform competenţelor;
 9. participă la implementarea programului de promovare a legislaţiei comunitare şi naţionale, privind dezvoltarea sectorului de industrie alimentară, a produselor agricole şi alimentare pentru schemele de calitate comunitare şi naţionale (DOP, IGP, STG şi produse tradiţionale, reţete consacrate, produs montan);
 10. participă la elaborarea/actualizarea/diseminarea materialelor de informare pentru fermieri/ membrii asociațiilor (ghiduri, broşuri, pliante etc.) privind măsurile de implementare a schemelor de calitate pentru dezvoltare rurală;
 11. acordă suport direcției de specialitate cu atribuții în domeniul industriei alimentare din cadrul MADR în ceea ce privește activitățile de informare a producătorilor asupra beneficiilor înregistrării produselor agroalimentare pe scheme de calitate europene și naționale, precum și în activitățile specifice campaniei de informare și conștientizare a cetățenilor asupra efectelor negative ale risipei de alimente;
 12. organizează acțiuni de promovare a produselor agroalimentare autohtone la nivel local (evenimente/târguri/expoziții, etc);
 13. informează direcția de specialitate cu atribuții în domeniul industriei alimentare din cadrul MADR ori de câte ori întreprind demersuri în ceea ce privește promovarea produselor autohtone locale cât și în ceea ce privește acțiunile de informare întreprinse la nivel local care fac referire la sistemele de calitate europene și schemele de calitate naționale.

Art. 5. Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte Realizează activități suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile Europene și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.29/2018 și ale protocoalelor de colaborare interinstituționale incheiate cu APIA și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

• Desfășoară activitățile prevăzute în cadrul protocoalelor încheiate cu alte instituții, precum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru implementarea Planului Național Strategic, inclusiv în ceea ce privește informarea potențialilor beneficiari asupra condițiilor de eligibilitate pentru măsurile de sprijin derulate prin APIA și AFIR.

Compartimentul formare profesională, promovare și elaborare proiecte are următoarele atribuții:

 1. elaborează programul anual de măsuri privind activităţile de instruire, iniţiere si formare profesională continuă în funcţie de nevoile identificate în teritoriu, inclusiv pentru zona montană, de obiectivele şi tematicile prioritare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
 2. întocmeşte documentaţia necesară pentru autorizarea ca furnizor de formare profesională pentru cursurile de iniţiere şi formare profesională continuă;
 3. răspunde de transmiterea documentelor la Comisia Județeană de Autorizare, în termenul impus de actele normative în vigoare;
 4. colaborează cu instituţiile specializate din învăţământ şi cercetare de la nivel județean, precum și cu Agenția Zonei Montane, pentru elaborarea programelor de pregătire şi a suporturilor de curs necesare transmiterii cunoştinţelor de bază, conform tematicilor de pregătire;
 5. organizează cursuri de instruire, iniţiere şi formare profesională continuă în colaborare cu instituţiile de învăţământ, instituţiile de cercetare agricolă, agenţii economici din agricultură sau alte domenii, după caz;
 6. participă la instituirea sistemului de instruire și certificare în domeniul utilizării produselor și echipamentelor de protecție a plantelor în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2012;
 7. realizează activități de informare și instruire a beneficiarilor Măsurilor PNDR 2014 – 2020 pentru implementarea angajamentelor de agro-mediu, climă și agricultură ecologică în cadrul M.10, M.11, M.13 și altele, la solicitarea MADR;
 8. realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la accesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 şi a schemelor de plăţi directe şi ajutoare naţionale tranzitorii, care se aplică în agricultură, normele privind ecocondiţionalitatea, codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sistemele de calitate naţionale şi europene;
 9. elaborează şi pune în aplicare, în colaborare cu Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, un program de acţiune pentru informarea şi instruirea fermierilor şi autorităţilor administraţiei publice locale în scopul aplicării Codului de bune practici agricole şi a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;
 10. realizează documentaţia necesară pentru desfăşurarea cursurilor precum şi a examenelor de evaluare;
 11. răspunde de gestionarea certificatelor de absolvire/calificare şi de evidenţa acestora;
 12. asigură transmiterea informaţiilor de la furnizorii de specialitate către producătorii agricoli din raza teritorială în care acţionează (institute şi staţiuni de cercetare şi producţie agricolă, instituţii cu atribuţii în elaborarea şi/sau implementarea politicilor agricole, unităţi de învăţământ agricol, furnizori de imput-uri etc.);
 13. realizează diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare ADER, finanţate de MADR prin planul sectorial, prin acţiuni specifice consultanţei;
 14. colaborează cu unităţile de cercetare în vederea armonizării obiectivelor şi temelor de cercetare-dezvoltare, cu cerinţele fermelor mici si mijlocii orientate spre piaţă;
 15. asigură constituirea fondului arhivistic al compartimentului, din documentele rezultate din activitatea de profil;
 16. ține evidența beneficiarilor programelor de formare și întocmește rapoarte de activitate, în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activități;
 17. identifică potențiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură;
 18. elaborează programul anual de măsuri privind activitățile de promovare și elaborare de proiecte în vederea accesării de fonduri europene și naționale, inclusiv pentru zona montană;
 19. realizează activități de informare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de accesare a măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020, a schemelor de plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură și respectiv PNS 2023-2027;
 20. informează persoanele interesate asupra oportunităților și responsabilităţilor în derularea proiectelor cu finanţare europeană și națională, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru accesarea fondurilor alocate, implementare a normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori;
 21. elaborează modele cadru de proiecte în toate domeniile agricole pentru obținerea de finanțare prin măsurile PNDR;
 22. realizează activități de consiliere și asistență tehnică pentru elaborarea planurilor de afaceri și a proiectelor de accesare a fondurilor europene și naționale, inclusiv pentru fermierii din zona montană;
 23. realizează activități de consiliere și asistență tehnică de specialitate pentru elaborarea dosarelor de plăți pentru proiectele aflate în perioada de finanțare;
 24. realizează activități de monitorizare a proiectelor aflate în perioada de implementare până la finalizarea acestora;
 25. ține evidența beneficiarilor și potențialilor beneficiari care au depus sau vor depune proiecte;
 26. întocmește rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activități;
 27. asigură legătura permanentă cu Agențiile de plăți (AFIR si APIA);
 28. întocmește și elaborează documentații tehnice și statistice pentru credite bancare;
 29. elaborează documentația necesară și întocmește proiecte de amenajamente pastorale potrivit prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente cu modificările și completările ulterioare;
 30. elaborează, multiplică și distribuie gratuit materiale informative de specialitate cu informații utile în domeniu;
 31. alte activităţi solicitate de către conducerea Direcției pentru Agricultură Județene.

Art. 6. Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA Realizează activități suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile Europene și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.29/2018 și ale protocoalelor de colaborare interinstituționale incheiate cu APIA și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

• Desfășoară activitățile prevăzute în cadrul protocoalelor încheiate cu alte instituții, precum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru implementarea Planului Național Strategic, inclusiv în ceea ce privește informarea potențialilor beneficiari asupra condițiilor de eligibilitate pentru măsurile de sprijin derulate prin APIA și AFIR.

Compartimentul asistență tehnică zonală și RICA are următoarele atribuții:

 1. realizează activități de asistență tehnică beneficiarilor formelor de sprijin naționale și europene, în vederea respectării cerințelor, a normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori și a codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 2. realizează activități de asistență tehnică și consiliere beneficiarilor măsurilor de agro-mediu, climă și agricultură ecologică din cadrul PNDR 2014 -2020 pentru implementarea anjajamentelor asumate;
 3. acordă sprijin fermierilor prin informarea și asistența tehnică de specialitate pentru completarea corectă a cererilor unice de plată în vederea obținerii subvențiilor de la APIA, inclusiv pentru zona montană;
 4. asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
 5. realizează activități de asistență tehnică pentru întocmirea documentației specifice în vederea eliberării avizului consultativ necesar obținerii atestatului de producător, în conformitate cu prevederile Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
 6. realizează activități de consiliere şi asistenţă tehnică, economică, managerială şi juridică pentru constituirea şi funcţionarea formelor asociative în agricultură, inclusiv pentru cele din zona montană;
 7. acordă consultanță privind legislația națională și comunitară din domeniu precum și îndrumarea producătorilor în vederea alinierii la aceste norme;
 8. participă la elaborarea și promovarea tehnologiilor care țin seama de resursele și dimensiunile fermelor, în concordanță cu politicile agricole ale Guvernului și cu cerințele pieței;
 9. participă la elaborarea, multiplicarea şi distribuirea gratuită de materiale informative de specialitate (reviste, ziare, cărţi, ghiduri, broşuri, pliante, postere, proiecte tehnico-economice, tehnologii de cultură şi de creştere a animalelor, alte materiale informative de specialitate), în vederea realizării fluxului informaţional către fermieri şi diseminării rezultatelor cercetării;
 10. participă/contribuie la organizarea de târguri, expoziții, seminarii, simpozioane, vizite și schimburi de experiență, conform programului de activitate;
 11. realizează materiale audio-vizuale, participă la emisiuni radio/tv pentru informarea fermierilor şi promovarea tehnologiilor inovatoare şi a legislaţiei naţionale/europene;
 12. realizează în colaborare cu unitățile de cercetare, învățământ și furnizori de input-uri, loturi demonstrative în domeniile vegetal şi zootehnic şi demonstraţii practice în ferme pentru urmărirea verigilor tehnologice;
 13. realizează activități de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene, de identificare a operatorilor economici și acordă asistență tehnică pentru completarea documentației în vederea obținerii atestatului;
 14. întocmește rapoarte de activitate în vederea monitorizării modului de implementare a programului anual de activități;
 15. colectează informaţii contabile de la exploatațiile agricole de pe raza județului conform planului de selecție distribuit de către reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizând aplicația software RICA;
 16. asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA;
 17. pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E.;
 18. păstrează modulul de codificare a exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigură continuitatea anchetei;
 19. verifică, testează, validează şi centralizează prin intermediul aplicaţiei software, chestionarele exploataţiilor agricole participante la RICA;
 20. corectează erorile apărute în sistemul de verificare RICA1 la solicitarea serviciului RICA din cadrul MADR, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene;
 21. verifică, prin deplasări în teritoriu, îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;
 22. asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA;
 23. colaborează cu reprezentanți ai asociaţiilor de fermieri, asociațiilor profesionale și interprofesionale în vederea identificării fermierilor participanţi la RICA;
 24. colaborează cu reprezentanții serviciului RICA-MADR în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;
 25. coordonează şi verifică activitatea RICA la nivelul judeţului şi pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru capitolul 7 – “Agricultură”;
 26. reprezintă MADR şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului conform planului anual repartizat de MADR;
 27. colectează, prelucrează şi raportează informaţii contabile de la exploatațiile agricole de pe raza judeţului conform planului de selecție distribuit de către reprezentanţii MADR la instruirile anuale, utilizând aplicaţia software RICA în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 28. asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 29. pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E. în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 30. păstrează modul de codificare al exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigură continuitatea anchetei în cazul în care nu semnează contracte de colectare în sistem privat;
 31. la solicitarea serviciului RICA din cadrul MADR corectează erorile aparute în sistemul de verificare RICA1, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene în cazul în care nu se semnează contracte de colectare în sistem privat;
 32. verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;
 33. asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA;
 34. elaborează programul anual de măsuri privind activitățile de asistență tehnică, popularizare și RICA;
 35. identifică nevoia de consultanță și formare profesională la nivel local în vederea elaborării programului anual de activități, inclusiv pentru zona montană;
 36. organizează, implementează și evaluează programe de calificare profesională și instruire;
 37. identifică potențiali beneficiari ai programelor de dezvoltare în agricultură;
 38. realizează activități de asistență tehnică pentru elaborarea planurilor de afaceri și a proiectelor de accesare a fondurilor europene și naționale;
 39. asigură asistenţa de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploataţii agricole care deţin animale, la elaborarea Planului de acţiune la nivelul exploataţiei agricole privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;
 40. participă la elaborarea și promovarea tehnologiilor care țin seama de resursele și dimensiunile fermelor, în concordanță cu politicile agricole ale Guvernului și cu cerințele pieței;
 41. realizează activități de asistență tehnică pentru întocmirea proiectelor de amenajamente pastorale potrivit prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente cu modificările și completările ulterioare
 42. participă la instituirea sistemului de instruire și certificare în domeniul utilizării produselor și echipamentelor de protecție a plantelor în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2012;
 43. realizează/actualizează baza de date privind exploataţiile agricolede pe raza de activitate, formele asociative, furnizori de input-uri (echipamente, utilaje, seminţe, material săditor etc.), spaţii de depozitare, cultivatori de plante energetice etc.;
 44. ține evidența acțiunilor de identificare, consiliere, asistență tehnică individuală și consiliere a producătorilor agricoli și realizează baza de date prin completarea Fișei fermierului (FF3);
 45. alte activităţi solicitate de către conducerea direcţiei pentru agricultură judeţene/direcției pentru agricultură a municipiului București.