Hotărârea nr. 852/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”

În vigoare de la 21.11.2016

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;

b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 2.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3.

În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere – orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

c) întreprindere unică – reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) ANZ – Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”;

f) Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE – conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

g) animal de reproducţie de rasă pură din specia porcine – vieruş/scrofiţă ai cărui/cărei părinţi şi bunici sunt înscrişi sau înregistraţi într-un registru genealogic al aceleiaşi rase şi care el/ea însuşi/însăşi este fie înscris/ă, fie înregistrat/ă sau îndeplineşte cerinţele pentru a fi înscris/ă în registrul genealogic, potrivit prevederilor art. 1 lit. a) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu vârsta de maximum 6 luni şi o greutate corporală de minimum 80 kg la data achiziţiei acestora, cu excepţia raselor Bazna şi Mangaliţa, pentru care vârsta este de maximum 1 an şi greutatea corporală de minimum 80 kg la data achiziţiei acestora;

h) animal de reproducţie hibrid din specia porcine – vieruş/scrofiţă rezultat/ă din încrucişarea de animale de rasă pură şi/sau hibride şi care este înscris/ă în registrul zootehnic, potrivit prevederilor art. 1 lit. b) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu o greutate corporală de minimum 80 kg la data achiziţiei acestora;

i) Registrul ajutoarelor de stat – potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, prevăzut în anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;

j) Registrul genealogic – conform definiţiei prevăzute la art. 1 lit. c) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Registrul zootehnic – conform definiţiei prevăzute la art. 1 lit. d) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II

Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligibilitate, bugetul şi durata schemei

Art. 4.

(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, pentru achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale.

(2) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile/întreprinderile unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c), respectiv:

a) crescători de porcine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

b) crescători de porcine, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu personalitate juridică constituite conform legii.

Art. 5.

(1) Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină exploataţii de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.

(2) Pentru obţinerea ajutorului de minimis prevăzut la art. 4 alin. (1), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să deţină exploataţii de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, identificate şi înregistrate în RNE, până la data depunerii cererii;

b) se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie animalele de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine achiziţionate, pe o perioadă de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat;

c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în cazul achiziţionării de vieruşi, să deţină un efectiv minim de 10 capete scroafe de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau de 50 capete scroafe de reproducţie din rase pure sau hibride.

Art. 6.

Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b), în caz de forţă majoră, respectiv boală, mortalităţi, accidente sau reformă, animalele de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine pot fi înlocuite cu animale identificate şi înregistrate în RNE şi Registrul genealogic/registrul zootehnic, în aceleaşi condiţii de rasă, valoare genetică, vârstă şi greutate, cu obligaţia depunerii documentelor justificative şi a completării documentaţiei iniţiale în mod corespunzător.

Art. 7.

(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:

a) maximum 3.000 lei/cap vieruş din rasă pură şi/sau hibrid, achiziţionat în baza prevederilor prezentei hotărâri;

b) maximum 1.100 lei/cap scrofiţă din rasă pură, achiziţionată în baza prevederilor prezentei hotărâri;

c) maximum 600 lei/cap scrofiţă hibridă, achiziţionată în baza prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(4) În cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 8.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 13.500.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Art. 9.

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor începând cu data de 15 decembrie 2016.

CAPITOLUL III

Reguli procedurale

Art. 10.

(1) În vederea obţinerii ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a căror rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, şi solicită întocmirea situaţiei prevăzute la alin. (2).

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), întocmesc situaţii privind sumele primite anterior de aceştia în baza hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 11 alin. (3), pentru calcularea sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis.

(3) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 5 şi pentru care direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, au calculat, conform prevederilor alin. (2), o sumă minimă rămasă de 600 lei pentru achiziţionarea scrofiţelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c)/1.100 lei pentru achiziţionarea scrofiţelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b)/3.000 lei pentru achiziţionarea vieruşilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) lit. a), întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le depun de la data publicării prezentei hotărâri până la data de 5 decembrie 2016, inclusiv, la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a căror rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de următoarele documente:

a) împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor juridice şi în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 alin. (2) lit. a), precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;

c) declaraţie pe propria răspundere, conform anexei nr. 1 partea B;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) document care atestă că exploataţiile de porcine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA;

f) copie a înregistrării/autorizaţiei sanitar-veterinare;

g) angajamentul prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. b);

h) copia facturii fiscale de achiziţie a animalelor de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine;

i) formularul de mişcare F2/document de mişcare, emis de medicul veterinar de liberă practică împuternicit/utilizatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor – SNIIA, avizat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, depus în termen de maximum 15 zile de la data încasării ajutorului de minimis. Viza direcţiei sanitar- veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene certifică faptul că mişcarea animalelor a fost înregistrată în baza naţională de date;

j) copie a certificatului individual/colectiv de origine a animalelor de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine achiziţionate, vizat de oficiul judeţean pentru zootehnie;

k) lista cu animalele achiziţionate, care să cuprindă numărul matricol şi greutatea individuală a acestora, întocmită de vânzător, semnată şi ştampilată de conducătorul registrului genealogic/zootehnic.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) sunt emise până la data depunerii cererii, inclusiv, cu excepţia celor prevăzute la lit. i) a respectivului alineat.

(5) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

Art. 11.

(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 7 alin. (3).

(3) Calculul prevăzut la alin. (2) ţine cont de sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 867/2014 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”, al Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2016.

Art. 12.

(1) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc situaţia centralizatoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până la data de 8 decembrie 2016, inclusiv.

(2) În urma centralizării solicitărilor transmise de direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, dacă sumele solicitate depăşesc valoarea prevăzută la art. 8, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitanţilor, şi îl comunică direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, notifică beneficiarii cu privire la nivelul diminuării sumelor solicitate, în termen de 5 zile de la primirea comunicării din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi întocmesc situaţia centralizatoare cu sumele diminuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 13.

Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 14.

(1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 15.

(1) Registrele judeţene de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prevederilor prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei.

(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu oficiile judeţene de zootehnie, efectuează verificarea la faţa locului pe un eşantion de 5% din beneficiari, până la data de 30 iunie 2017, şi întocmesc procese-verbale de constatare.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 16.

Ajutorul de minimis acordat în temeiul prevederilor prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis sau de ajutor de stat acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 17.

(1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului prevăzut în schema de ajutor de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Anexele nr. 15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu
p. Ministrul afacerilor externe,
Marius Cristian Bădescu,
secretar de stat

Bucureşti, 16 noiembrie 2016.

Nr. 852.


FORMULARE:

Angajament minimis porcine 2016

Cerere minimis porcine 852-2016 ZOOTEHNIE