Compartimentul audit intern

Art. 9 Compartimentul audit intern are următoarele atribuții: Realizează activități suport pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile Europene și/sau pentru sistemul de management și control al fondurilor europene, reprezentând minimum 75% din totalul atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.29/2018 și ale protocoalelor de colaborare interinstituționale incheiate cu APIA și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

• Desfășoară activitățile prevăzute în cadrul protocoalelor încheiate cu alte instituții, precum Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru implementarea Planului Național Strategic, inclusiv în ceea ce privește informarea potențialilor beneficiari asupra condițiilor de eligibilitate pentru măsurile de sprijin derulate prin APIA și AFIR.

a) elaborează şi înaintează directorului executiv al direcţiei, în vederea aprobării, proiectul planului anual de audit public intern;

b) elaborează propuneri de acţiuni pentru programul de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern şi le înaintează directorului direcţiei;

c) asigură realizarea misiunilor de audit public intern aprobate de către directorul executiv al direcţiei, cuprinse în planul anual de audit public intern;

d) efectuează cel puţin odată la trei ani auditarea tuturor activităţilor desfăşurate de direcţie;

e) aduce imediat la cunoştinţă directorului executiv al direcţiei iregularităţile sau posibilile prejudicii identificate;

f) participă la acţiuni iniţiate şi iorganizate de către MADR pe linia instruirii profesionale şi a respectării codului de etică;

g) raportează anual către MADR constatările rezultate din misiunile de audit;

h) asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit public intern;

i) realizează misiuni de consiliere conform procedurii;

j) verifică elaborarea procedurilor operaţionale existente la nivelul direcţiei;

k) realizează şi alte atribuţii dispuse de conducerea direcţiei în condiţiile legii.