Compartimentul audit intern

a) elaborează şi înaintează directorului executiv al direcţiei, în vederea aprobării, proiectul planului anual de audit public intern;

b) elaborează propuneri de acţiuni pentru programul de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit public intern şi le înaintează directorului direcţiei;

c) asigură realizarea misiunilor de audit public intern aprobate de către directorul executiv al direcţiei, cuprinse în planul anual de audit public intern;

d) efectuiază cel puţin odată la trei ani auditarea tuturor activităţilor desfăşurate de direcţie;

e) aduce imediat la cunoştinţă directorului executiv al direcţiei iregularităţile sau posibilile prejudicii identificate;

f) participă la acţiuni iniţiate şi iorganizate de către MADR pe linia instruirii profesionale şi a respectării codului de etică;

g) raportează anual către MADR constatările rezultate din misiunile de audit;

h) asigură confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în rapoartele de audit public intern;

i) realizează misiuni de consiliere conform procedurii;

j) verifică elaborarea procedurilor operaţionale existente la nivelul direcţiei;

k) realizează şi alte atribuţii dispuse de conducerea direcţiei în condiţiile legii.