Bun venit pe situl nostru!


HOTARARE Nr. 39
Pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate“, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitatilor de verificare si control.


Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş - Severin este instituţie publică cu personalitate juridică, serviciu public deconcentrat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, responsabilă cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniile de activitate ale acestuia, statistică și RICA, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea și consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de activitate, precum şi cu alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Caraş - Severin este reglementată de prevederile Legii nr.157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Hotărârii de Guvern nr.860/2016 privind organizarea, funcționarea și stabilirea atribuțiilor direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului Bucureşti.

Direcţia pentru Agricultură este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv;

Structura organizatorică cadru a Direcţiei pentru Agricultură judeţeane este aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2356/R/30.12.2016 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului Bucureşti.

Pentru realizarea atribuţiilor, potrivit reglementărilor legale, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş - Severin dispune de organigramă proprie, cu următoarele structuri funcţionale de specialitate:

A. ATRIBUŢIILE CONDUCERII DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE CARAŞ - SEVERIN

Conducerea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Caraş-Severin se exercită de către directorul executiv al acesteia, ajutat în exercitarea funcţiei de către un director executiv adjunct, numit  prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii.

În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv  are în subordine întreg personalul instituţiei, coordonează toate activităţile acesteia şi emite decizii în condiţiile legii.

În cazul în care, din diverse motive, directorul executiv nu poate exercita atribuţiile curente, acestea vor fi delegate spre exercitare directorului executiv adjunct.

Prin delegare de atribuţii de la directorul executiv, directorul executiv adjunct coordonează serviciul  implementarea  politicilor, strategiilor în  agriculturã, consultanţă  agricolă şi formare profesională.

B. ATRIBUŢIILE SPECIFICE STRUCTURILOR DIN CADRUL DIRECŢIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE CARAŞ – SEVERIN:

1. Serviciul implementarea politicilor, strategiilor în agricultură şi industrie alimentară, consultanţă agricolă şi formare profesională

2. Serviciul monitorizare, inspecţii tehnice, verificare şi control în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi statistică agricolă, monitorizare piaţă

3. Compartimentul resurse umane, financiar – contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice

4. Compartimentul audit intern