Bun venit pe situl nostru!

HOTARARE Nr. 39
Pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate“, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitatilor de verificare si control.


Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin este serviciu public deconcentrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin care se asigură la nivelul judeţului Caraş-Severin, aplicarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin este responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Caraş-Severin sunt reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 560/2015 privind aprobarea structurii organizatorice-cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia pentru agricultură este serviciu public deconcentrat, aflat în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv.

Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură este ordonator secundar de credite şi răspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea creditelor bugetare, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Direcţia pentru agricultură judeţeană Caraş-Severin, întocmeşte anual propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat conform clasificaţiei bugetare, pe care le transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Structura organizatorică cadru a direcţiei pentru agricultură judeţeană este cea aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 560/ 2015 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Conform ordinului menţionat la alin. (1), Direcţia pentru agricultură judeţeană Caraş-Severin are în structura sa trei compartimente subordonate directorului executiv.
Compartimentele funcţionale din structura direcţiei pentru agricultură sunt coordonate tehnic de direcţiile generale şi de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Relaţiile ierarhice şi coordonarea compartimentelor, precum şi, relaţiile funcţionale şi de colaborare din cadrul direcţiei pentru agricultură se realizează potrivit structurii organizatorice aprobate.

Activitatea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană este concentrată pe următoarele domenii principale:

1. Compartimentul politici şi statistică agricolă
2. Compartimentul implementare a politicilor în industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene
3. Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice
4. Compartimentul fito - sanitar